Категорија Б / Тест 39

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

5. Пешаци на патот

6. Стојалиште за автобус

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 31 4 поени

На поставениот сообраќаен знак “Назив на населено место“ (како на сликата) му се додадени сообраќајните знаци за изрични наредби, кои означуваат:

Прашање 5 од 31 4 поени

Поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата) имаат значење:

Прашање 6 од 31 5 поени

Светлосниот знак со постојано црвено светло од светлечка „стоп-табличка” што униформираниот полициски службеник го дава со вертикално движење на раката горе-долу, за возачот кон кого се дава знакот значи:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Рабовите на коловозот на јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, се обележуваат со столбчиња кои имаат ретрорефлектирачки ознаки:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлосните сигнали вклучени на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога еден од велосипедистите ја најавил својата намера за промена на правецот во насока лево, Вие со возилото:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот на мотоциклот (како на сликата), врши обиколување на возилата:

Прашање 16 од 31 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (како на сликата) се наоѓа пред премин на патот преку железничка пруга:

Прашање 17 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата):

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба на возилата пред крстосницата, тие се престроени за движење во насока:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, правилна положба за минување на крстосницата има завземено возилото:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според прикажаната ситуација на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возилото прикажано на сликата се вклучува на бочниот пат:

Прашање 22 од 31 2 поени

Кое од наведениве дејствија, возачот не смее да ги изведува при управување со возилото на автопат:

Прашање 23 од 31 3 поени

Катадиоптери во форма на рамностран триаголник, смеат да се вградуваат само на:

Прашање 24 од 31 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото се зголемува кога:

Прашање 25 од 31 3 поени

За возилата под придружба одредбите од законот за ограничување на брзината:

Прашање 26 од 31 2 поени

На црвено светло на семафорот можете да поминете само кога:

Прашање 27 од 31 2 поени

Обврската на возачот за почитување на сообраќајната сигнализација се однесува:

Прашање 28 од 31 3 поени

Растојанието помеѓу влечното и влеченото возило, ако се влече со крута врска, изнесува најмногу до:(Впиши во метри)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Со еден промил алкохол во крвта, возачот може да управува со моторното возило:

Прашање 30 од 31 2 поени

Доколку при движење со возилото, на пат забележите лице кое го поправа своето возило, потребно е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Бојата на светлото на покажувачите на правецот (трепкачите) е во: