Категорија Б / Тест 38

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

2. Престанок на забраната за давање звучни знаци

3. Забрана за давање звучни знаци

4. Дозволени насоки

5. Задолжителна насока

6. Сообраќај во две насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно ограничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, ги предупредува учесниците во сообраќајот дека наидуваат:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата, поставени на остра и непрегледна кривина од патот, означуваат:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило за одржување на патишта со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 31 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 8 од 31 5 поени

Ако уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е поставен над сообраќајната лента, светлата можат да бидат поставени по хоризонтална оска, едно покрај друго и тоа:

Прашање 9 од 31 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата), означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Пешаците, прикажани на сликата, го минуваат коловозот:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1, врши свртување налево:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето десно странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 17 од 31 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, должен е да продолжи да се движи:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата на овој дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, вршите престигнување:

Прашање 19 од 31 4 поени

Патничкиот автомобил, прикажан на сликата, врши престигнување на велосипедистот:

Прашање 20 од 31 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица (како на сликата), треба да се движи:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата) возачот на патничкото возило:

Прашање 22 од 31 2 поени

Во категорија „ А1“ спаѓаат мотоцикли, чија сила на моторот не е поголема од 11 kw и соодносот на јачината на моторот и масата на возилотоне надминува 0,1 kw/kg и работна зафатнина на моторот не е поголема од:

Прашање 23 од 31 3 поени

Најголема дозволена должина на патнички автомобил кој влече приколка за домување изнесува до:

Прашање 24 од 31 3 поени

Кога сообраќајните знаци поставени на патот отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот, возачите се должни:

Прашање 25 од 31 3 поени

Помошната (рачна) сопирачка кај патничките автомобили, сопирањето го врши по:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат слушате гласна музика, тоа ќе Ви овозможи:

Прашање 27 од 31 2 поени

Доколку управувајќи со возилото на пат, наидете на домашно или диво животно, ќе постапите така што:

Прашање 28 од 31 3 поени

На автопат возачот не смее да се движи со брзина поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Кои светла возачот на возилото ќе ги употреби, кога ноќе се движи во колона на возила:

Прашање 30 од 31 2 поени

При управување со возилото на пат, доколку наидете на сообраќајна незгода во која има повредени лица:

Прашање 31 од 31 2 поени

Доколку управувувајќи со возилото на пат наидете на лице кое се обидува да го отстрани своето неисправно возило од патот, ќе постапите: