Категорија Б / Тест 37

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Дозволени насоки

2. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

3. Задолжително обиколување од левата страна

4. Подрачје на смирен сообраќај

5. Пешаци на патот

6. Забрана за свртување налево

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Патоказните табли поставени на портал над соодветните сообраќајни ленти (како на сликата), означуваат:

Прашање 5 од 31 4 поени

Кон сообраќајниот знак “Назив на населено место“ (како на сликата), додаден е знак за ограничување на брзината, кој важи:

Прашање 6 од 31 5 поени

Звучниот знак “еден долг свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник, истовремено со вертикално подигната рака, за возачите означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возачот кој на пат ќе сретне или ќе биде престигнат од возило или колона возила под придружба (како на сликата), должен е:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) забранено е минување:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот, означуваат:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1, на дел од патот прикажан на сликата:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога наидувате на возило, кое излегува од паркиралиште со намера да се вклучи во сообраќај на патот по кој се движите, должни сте:

Прашање 16 од 31 4 поени

Редоследот на минување на возилата на крстосницата (како на сликата) е регулиран, според:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило не смее да го превезува детето помало од 12 години на предното седиште и:

Прашање 18 од 31 4 поени

На јавен пат во населено место, возачот на возилото означено со број 1 (како на сликата), се движи:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возилото на авто школата означено со број 1 прикажано на сликата:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило, на дел од патот под мост, прикажан на сликата:

Прашање 21 од 31 4 поени

„Престигнување“ е минување со возило покрај друг учесник во патниот сообраќај:

Прашање 22 од 31 2 поени

Кога возилото за јавен градски превоз излегува од автобуско стојалиште и се вклучува во сообраќајната лента по која се движите со возилото, должни сте:

Прашање 23 од 31 3 поени

Која од наведената опрема не е дел од законски задолжителната опрема за патничките моторни возила:

Прашање 24 од 31 3 поени

Дали во населено место возачот може да го управува возилото со брзина поголема од 50 км на час:

Прашање 25 од 31 3 поени

На велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл смее да се превезува дете ако има навршено најмалку:

Прашање 26 од 31 2 поени

Коефициентот на триење на пневматиците со коловозот, зависи од:

Прашање 27 од 31 2 поени

Ако Ве заслепува или Ви смета блесокот од светлина од возилото кое Ви доаѓа од спротивната насока ноќе, Вие треба:

Прашање 28 од 31 3 поени

Прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од шест до 12 месеци, ќе му се изрече на возачот кој надвор од населено место се движи со брзина над дозволената, поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Моторните возила и мобилни машини кога учествуваат во сообраќај на пат, треба да поседуваат пропишана зимска опрема во период од:

Прашање 30 од 31 2 поени

Демонстрирањето на „сила“ во патниот сообраќај е дозволено во случај:

Прашање 31 од 31 2 поени

Сообраќајната полиција во прв ред е задолжена за: