Категорија Б / Тест 36

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Ограничување на брзината

2. Одвоена патека за велосипедисти и пешаци

3. Завршување на патот со првенство на минување

4. Најмала дозволена брзина

5. Нерамен коловоз-издаденост на патот

6. Пат со првенство на минување

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, означува:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата на овој дел од патот, означува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Дали униформираниот полициски службеник може да ги спушти рацете покрај телото, при регулирање на сообраќајот:

Прашање 7 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлосниот знаk поставен на влезот на сообраќајна површина наменета за паркирање на возилата (како на сликата), означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

На сликата е претставен пат на кој сообраќајот се одвива:

Прашање 15 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, значи:

Прашање 16 од 31 4 поени

Кога на дел од патот работите се изведуваат дење, наизменичното пропуштање на возилата може да го регулираат определени лица:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1, на сообраќајната површина наменета за паркирање на возила:

Прашање 18 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило прикажано на сликата, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, врши престигнување:

Прашање 19 од 31 4 поени

Крајната десна сообраќајна лента (како на сликата) е наменета за движење на:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според ситуацијата на сликата, патничкиот автомобил:

Прашање 21 од 31 4 поени

За време на дожд, на површината на коловозот се создава лизгав слој, кој придонесува за намалување на триењето помеѓу пневматиците на возилото и асфалтната подлога, што:

Прашање 22 од 31 2 поени

Возачката дозвола се издава со рок на важење од:

Прашање 23 од 31 3 поени

Возачот на возило, кој ќе биде престигнат од возила под придружба, должен е:

Прашање 24 од 31 3 поени

Прекршочната санкција забрана за управување со моторно возило на возачот може да му се изрече во период:

Прашање 25 од 31 3 поени

Најголема дозволена должина на патнички автомобил кој влече приколка за домување изнесува до:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку со Вашето возило управувате во друга држава, дозволено Ви е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Свеста како највисок облик на психофизичкиот живот на човекот, во сообраќајот подразбира:

Прашање 28 од 31 3 поени

На пат резервиран за сообраќај на моторни возила возачот не смее да се движи со брзина поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Ако од некоја причина Ви откажат сопирачките, Вие треба:

Прашање 30 од 31 2 поени

Возачот најбезбедно и најефикасно ќе го запре возилото:

Прашање 31 од 31 2 поени

Во состојба на поднапиеност управувањето со возилото е: