Категорија Б / Тест 35

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Станица за прва помош

2. Болница

3. Забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

4. Опасност од мраз

5. Задолжителна насока

6. Дозволени насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана, односно ограничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидуваме на дел од патот со дозволени насоки на движење и каде:

Прашање 5 од 31 4 поени

На поставениот сообраќаен знак “Назив на населено место“ (како на сликата) му се додадени сообраќајните знаци за изрични наредби, кои означуваат:

Прашање 6 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Светлосниот знак со постојано црвено светло од светлечка „стоп-табличка” што униформираниот полициски службеник го дава со вертикално движење на раката горе-долу, за возачот кон кого се дава знакот значи:

Прашање 8 од 31 5 поени

Кога свети симболот на инструмент таблата од возилото прикажан на сликата, Ви означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Рабовите на коловозот на јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, се обележуваат со столбчиња кои имаат ретрорефлектирачки ознаки:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Пред влегување во тунел, возачот треба да ги има вклучено на возилото:

Прашање 15 од 31 4 поени

Во сообраќај на пат, на приколка што ја влече велосипед со мотор (како на сликата):

Прашање 16 од 31 4 поени

Возачите на возилата, кои доаѓаат од спротивни насоки и свртуваат налево (како на сликата) разминувањето ќе го извршат:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки (како на сликата), врши престигнување:

Прашање 18 од 31 4 поени

Патничкиот автомобил (како на сликата) е паркиран на овој дел од патот:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило со број 1, на овој дел од патот:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило, кој свртува на страничен пат (како на сликата) должен е:

Прашање 21 од 31 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, се движи:

Прашање 22 од 31 2 поени

При управување со возилото на надолнина, за да ја намалиме брзината на движењето, секогаш кога имаме можност, користиме:

Прашање 23 од 31 3 поени

Во услови на магла, возачот на задниот дел од возилото треба да го има вклучено:

Прашање 24 од 31 3 поени

За време на влечење на неисправно возило, сигурносниот триаголник се поставува:

Прашање 25 од 31 3 поени

Која од наведената опрема не е дел од законски задолжителната опрема за патничките моторни возила:

Прашање 26 од 31 2 поени

Пред тргнување на пат, должноста за проверка на исправноста на возилото и неговата задолжителна пропишана опрема, е на:

Прашање 27 од 31 2 поени

На тротоар, доколку е дозволено запирање и паркирање на возилото, возачот е должен да остави слободен простор за движење на пешаците во широчина:

Прашање 28 од 31 3 поени

Во нормални услови на сообраќај, брзината на движење на моторните возила на јавен пат, не може со сообраќаен знак да се ограничи под: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

При наидување на пешачки премин со возилото треба:

Прашање 30 од 31 2 поени

Во случај кога возите по улица и забележите топка како се тркала пред Вашето возило, Вие треба:

Прашање 31 од 31 2 поени

Стоп светлата на задната страна на моторното возило се активираат при употреба на: