Категорија Б / Тест 34

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за запирање и паркирање

2. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

3. Задолжително обиколување од десната страна

4. Деца на патот

5. Патека за пешаци

6. Забрана за паркирање

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно ограничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата на овој дел од патот се движи:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, ги предупредува учесниците во сообраќајот дека наидуваат:

Прашање 6 од 31 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со движење на отворена дланка горе-долу (како на сликата), за возачите во чија насока се дава знакот означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило за одржување на патишта со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата), должен е:

Прашање 8 од 31 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Ако уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е поставен над сообраќајната лента, светлата можат да бидат поставени по хоризонтална оска, едно покрај друго и тоа:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, jaс:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, при разминување:

Прашање 15 од 31 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за пешаци, пешакот е должен:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот го паркирал патничкото возило:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил кој се доближува кон пешачкиот премин, должен е:

Прашање 18 од 31 4 поени

На дел од патот со три сообраќајни ленти наменет за сообраќај на возила во двете насоки, кога со возилото се движите зад колона на возила, како на сликата:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според завземената положба со возилото пред крстосницата (како на сликата), доколку имате намера да продолжите со движењето во насока за лево:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1 прикажано на сликата, го паркирал своето возило на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возилата прикажани на сликата се движат:

Прашање 22 од 31 2 поени

Ако на пат со еднонасочен сообраќај, на средина има поставено некој објект, уред или друга пречка, обиколувањето се врши:

Прашање 23 од 31 3 поени

Најголема дозволена маса на возилата на моторен погон или група возила, изнесува до:

Прашање 24 од 31 3 поени

Со помош на јаже не смее да се влече патничко моторно возило, на кое не му се исправни уредите:

Прашање 25 од 31 3 поени

Возачот на моторно возило за време на управување со возилото:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку чувствувате замор или се наоѓате во таква психофизичка состојба што се чувствувате несигурен за управување:

Прашање 27 од 31 2 поени

Улогата на човечката личност во современиот патен сообраќај, се јавува како:

Прашање 28 од 31 3 поени

Возач почетник е возач на моторно возило по добивање на возачка дозвола, од одредена категорија во период од: (Впиши во години)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Човечкиот и возачкиот интегритет, можат да се зачуваат со:

Прашање 30 од 31 2 поени

При промена на сообраќајната лента со возилото заради побрзо движење на автопат, треба да внимавате на опасност од:

Прашање 31 од 31 2 поени

Организирана колона на пешаци кога се движи ноќе, надвор од населено место, треба да биде означена: