Категорија Б / Тест 32

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Пат резервиран за сообраќај на моторни возила

2. Автопат

3. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи

4. Забрана за полукружно свртување

5. Тунел(галерија)

6. Задолжителна насока

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак поставен од десната страна на патот над знакот за известување, означува забрана на сообраќај за возилата:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, означува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 7 од 31 5 поени

Дали униформираниот полициски службеник може да ги спушти рацете покрај телото, при регулирање на сообраќајот:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 9 од 31 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во две насоки прикажан на сликата, патничкото возило означено со број 1 запрено е:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило со број 2:

Прашање 16 од 31 4 поени

На јавен пат со коловоз за сообраќај во двете насоки со три сообраќајни ленти (како на сликата) возачите не смеат да се движат:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, доколку со возилото имате намера да продолжите во насока лево:

Прашање 18 од 31 4 поени

На јавен пат на кој не постои тротоар, пешаците можат да се движат по коловозот и притоа смеат да користат:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот на возилото кој се движи по десната сообраќајна лента во правецот на движење, на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки (како на сликата):

Прашање 21 од 31 4 поени

Когa со светлосен сообраќаен знак е дозволено минување на крстосницата, прикажана како на сликата, јас со возилото:

Прашање 22 од 31 2 поени

Контрола и регулација на сообраќајот на патиштата врши:

Прашање 23 од 31 3 поени

Патнички автомобил не сметајќи го седиштето на возачот има најмногу:

Прашање 24 од 31 3 поени

На автопат, посебната сообраќајна лента за забавување, е наменета:

Прашање 25 од 31 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат во населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 26 од 31 2 поени

Немањето на слободно паркинг место на одреден паркинг простор, Ви дава за право своето возило:

Прашање 27 од 31 2 поени

Недоволниот притисок на воздух во пневматиците, освен што го отежнува управувањето со возилото, доведува и до:

Прашање 28 од 31 3 поени

На автопат не смеат да се движат моторни возила кои според своите конструкциски својства, не можат да се движат со брзина од најмалку: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Ако почувствувате премореност во текот на ноќното возење со надоаѓачки микросон, веднаш треба:

Прашање 30 од 31 2 поени

Доколку забележите дека Вашиот пријател кој е под дејство на алкохол, сака да управува со своето возило, ќе постапите на начин што:

Прашање 31 од 31 2 поени

Доколку на пат управувате со возило со поголема брзина и неочекувано пред Вас се појави животно, правилно ќе реагирате ако: