Категорија Б / Тест 31

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина

2. Стеснување на патот од десна страна

3. Патека за пешаци

4. Престројување на возила со назив на населени места

5. Стеснување на патот од лева страна

6. Престројување на возила

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Ограничување на брзината на движење за возилата на овој дел од патот во населено место, изнесува:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидуваме на дел од патот со дозволени насоки на движење и каде:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возилото што е наменето за одржување на патишта (како на сликата) задолжително треба да има вградено најмалку едно ротирачко светло, што дава светлина во:

Прашање 7 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата) означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал прикажан на сликата, на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (семафор), означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Кога свети симболот на инструмент таблата од возилото прикажан на сликата, Ви означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, jaс:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А за да се врати назад во позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возилото прикажано на сликата се вклучува на бочниот пат:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1, на овој дел од патот:

Прашање 16 од 31 4 поени

„Запирање на возило” е прекин на движењето на возилото на патот во траење до:

Прашање 17 од 31 4 поени

При движењето наназад, возачот на возилото (прикажано на сликата) треба да дава светлосни знаци:

Прашање 18 од 31 4 поени

Во приклучно возило што го влече трактор, може да се превезуваат:

Прашање 19 од 31 4 поени

Кога на светлосниот сообраќаен знак (како на сликата), ќе се појави црвено трепкаво светло, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според правилата за првенство на минување, редоследот на минување на возилата на крстосницата прикажана на сликата, е следниот:

Прашање 21 од 31 4 поени

На дел од коловозот на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот не смее да врши престигнување:

Прашање 22 од 31 2 поени

“Возила под придружба“ се возила кои се придружувани од припадници на полиција или воена полиција, со посебни моторни возила кои имаат уреди за давање на звучни и светлосни знаци во:

Прашање 23 од 31 3 поени

Растојанието меѓу влечното возило и влеченото возило, ако се влече со јаже изнесува:

Прашање 24 од 31 3 поени

Пробни таблички за возилата, издава:

Прашање 25 од 31 3 поени

Возачка книшка е јавна исправа што ја издава надлежен орган во која се запишуваат:

Прашање 26 од 31 2 поени

Сообраќајното образование и воспитание започнува да се применува:

Прашање 27 од 31 2 поени

Правилното растојание меѓу возилата како предуслов за безбедност во патниот сообраќај, важи само доколку управувате:

Прашање 28 од 31 3 поени

Прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од шест до 12 месеци, ќе му се изрече на возачот кој во населено место се движи со брзина над дозволената, поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

На делница од пат на кој постојат ударни дупки, потребно е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Во услови на магла, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 31 од 31 2 поени

Користењето на психоактивни лекови означени со црвен триаголник на амбалажата, пред и за време на управувањето со возилото на пат, кај возачот: