Категорија Б / Тест 30

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Забрана за запирање и паркирање

3. Нерамен коловоз - издадености на патот

4. Забрана за паркирање

5. Кружен тек на сообраќајот

6. Станица за прва помош

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидувате на дел од патот со ограничена брзината на движење, каде:

Прашање 5 од 31 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата на овој дел од патот се движи:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 7 од 31 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со движење на отворена дланка горе-долу (како на сликата), за возачите во чија насока се дава знакот означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Сообраќајниот знак поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пред крстосница има значење:

Прашање 9 од 31 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, jaс:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А за да се врати назад во позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата) возачот на патничкото возило:

Прашање 15 од 31 4 поени

Кога се движи на коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти (како на сликата), возачот со возилото:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 17 од 31 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пешакот:

Прашање 18 од 31 4 поени

Кога со возилото се движите во насока право и се приближувате кон крстосница каде сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци, како на сликата:

Прашање 19 од 31 4 поени

На дел од јавен пат, мост или надвозник прикажан на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 20 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, возилото означено со број 1 (како на сликата)паркирано е:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата патничкиот автомобил, прописно се вклучува во сообраќај на пат, ако се движи:

Прашање 22 од 31 2 поени

Возач-почетник не смее да управува со возило во патниот сообраќај, освен ако со него во возилото се наоѓа лице – возач постар од 25 години, на кој не му е изрекувана прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, во времето од:

Прашање 23 од 31 3 поени

За регистрирано возило се издава сообраќајна дозвола со рок на важење од:

Прашање 24 од 31 3 поени

На надворешните делови на моторното возило:

Прашање 25 од 31 3 поени

Доколку на возилото не му е исправен уредот за управување, истото ќе се влече:

Прашање 26 од 31 2 поени

Ако во текот на возењето Ви пукне предна гума на возилото, Вие треба:

Прашање 27 од 31 2 поени

За да обиколите возило кое е оставено на десната страна од патот, Вие треба:

Прашање 28 од 31 3 поени

На јавен пат брзината на движење на патничко возило кое влече лесна приколка е ограничена на: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Кога тргнувате на подолго патување со Вашето возило, најдобро е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Грижата за оптимална безбедност во патниот сообраќај претставува:

Прашање 31 од 31 2 поени

Времето на реакција при сопирање на возило за просечен возач, при добра психофизичка состојба изнесува: