Категорија Б / Тест 29

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Зимска опрема –синџири за снег

2. Забрана за свртување налево

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Слеп пат

5. Забрана за свртување надесно

6. Андреин крст

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак со дополнителната табла (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото наидува на дел од автопатот, на кој:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возилата со вклучени посебни звучни и светлосни знаци во сина и црвена боја, кои имаат право на првенство на минување во однос на сите други возила, спаѓаат во групата на:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка (како на сликата), должен е:

Прашање 8 од 31 5 поени

Зелената светлечка стрелка со врвот свртен надолу (како на сликата), поставена над сообраќајната лента означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата):

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

„Престигнување“ е минување со возило покрај друг учесник во патниот сообраќај:

Прашање 15 од 31 4 поени

На прегледноста на возачот пред возилото за време на управувањето, најмногу влијае:

Прашање 16 од 31 4 поени

Десната сообраќајна лента сметано во правецот на движење на возилата, означена со испрекинати жолти линии (како на сликата) е наменета за сообраќај на:

Прашање 17 од 31 4 поени

„Разминување“ е минување со возило покрај друго возило кое се движи:

Прашање 18 од 31 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1 кој се вклучува во сообраќај на пат (како на сликата), должен e да ги извести другите учесници во сообраќајот за својата намера:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата), возилата означени со броевите 1, 2 и 3:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот не смее да запре или паркира возило пред и зад ознаката за автобуско стојалиште:

Прашање 21 од 31 4 поени

На коловозната лента прикажана на сликата, средната сообраќајна лента е наменета за сообраќај:

Прашање 22 од 31 2 поени

Комбајн, земјоделски трактор, шумски трактор, ваљак, финишер, косачка и копач на ровови се моторни возила со сопствени уреди наменети за вршење на определени работи и спаѓаат во групата на:

Прашање 23 од 31 3 поени

Кога униформираниот полициски службеник дава знаци или наредби што отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот или од поставените сообраќајни знаци, возачите се должни:

Прашање 24 од 31 3 поени

Слободниот простор над коловозот, сметајќи од највисоката точка на хоризонталната подлога мора да биде во висина од најмалку:

Прашање 25 од 31 3 поени

На пат со велосипед може да управува лице кое има навршенo:

Прашање 26 од 31 2 поени

Сообраќајниот морал како облик на општествена свест, претставува:

Прашање 27 од 31 2 поени

Лице кое ќе се затекне или ќе наиде на сообраќајна незгода во која има повредени лица, има обврска:

Прашање 28 од 31 3 поени

Потребниот број на наставни часови за практично оспособување за кандидатот за возач за “Б“ категорија, изнесува:(Впиши број на часови)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

За безбедно управување со моторно возило на пат за возачот, важни се:

Прашање 30 од 31 2 поени

За да бидете подготвени за итно превземање дејствие со возилото, Вашите раце треба да бидат поставени на управувачот во позиција на стрелките на часовникот:

Прашање 31 од 31 2 поени

Приколката која ја влече велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл, не смее да биде поширока од: