Категорија Б / Тест 28

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување за товарни моторни возила

2. Кружен тек на сообраќајот

3. Лизгав коловоз

4. Неутврдена банкина

5. Патоказ за аеродром

6. Патоказ

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, означува забрана за сообраќај за возилата:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак поставен од десната страна на патот над знакот за известување, означува забрана на сообраќај за возилата:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возилото на полиција (како на сликата) со вклучени две сини ротирачки светла, кое обезбедува минување на едно возило или колона на возила, припаѓа во групата на:

Прашање 7 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 9 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

За време на дожд, на површината на коловозот се создава лизгав слој, кој придонесува за намалување на триењето помеѓу пневматиците на возилото и асфалтната подлога, што:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот кој со моторно возило се исклучува од сообраќај на автопат, должен е:

Прашање 16 од 31 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, кое е запрено покрај десниот раб на коловозот (како на сликата) при вклучување во сообраќај:

Прашање 17 од 31 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возачот на патничкото возило со број 1:

Прашање 19 од 31 4 поени

Уредот за спојување на влечното и приклучното возило (прикажан на сликата) кај патничките автомобили, има:

Прашање 20 од 31 4 поени

Во приклучно возило што го влече мотокултиватор (како на сликата) може да се превезуваат:

Прашање 21 од 31 4 поени

При движење со возилото по снег или голомразица (како на сликата), возачот треба:

Прашање 22 од 31 2 поени

Ако на средина на пат со сообраќај во двете насоки, се наоѓа пешачки остров возачот на возилото задолжително го обиколува:

Прашање 23 од 31 3 поени

Велосипедската патека е наменета за сообраќај:

Прашање 24 од 31 3 поени

Што се подразбира под поимот зимски услови на патот:

Прашање 25 од 31 3 поени

Најголема дозволена височина на сите возила изнесува:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку во сообраќај на пат се движите во колона на возила, потребно е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Возачот на возилото кога се движи ноќе на пат, за предупредување на другите учесници во сообраќајот, по правило треба да користи:

Прашање 28 од 31 3 поени

Стоп светла не мора да имаат моторни возила кои на рамен пат не можат да се движат со брзина поголема од:(Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Доколку при управување со Вашето возило пред вас забележите возило на авто школа означено со ознака „L“ треба да постапите така што:

Прашање 30 од 31 2 поени

Ако сте во опасна ситуација да имате директен судар со друго возило, побезбедно е да:

Прашање 31 од 31 2 поени

Улогата на семејството во развивањето на сообраќајната свест кај возачот: