Категорија Б / Тест 27

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжително запирање

2. Забрана за сообраќај во двете насоки

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Крстосување со пат со првенство на минување

5. Сообраќај во две насоки

6. Првенство на минување за возила од спротивна насока

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак за изрични наредби прикажан на сликата, им дава до знаење на учесниците во сообраќајот за:

Прашање 5 од 31 4 поени

Ограничување на брзината на движење за возилата на овој дел од патот во населено место, изнесува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со кружно движење на раката во лактот, од десно кон лево (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилото што е наменето за одржување на патишта (како на сликата) задолжително треба да има вградено најмалку едно ротирачко светло, што дава светлина во:

Прашање 8 од 31 5 поени

Возачот кој со возилото се приближува кон сообраќајниот знак (како на сликата), должен е:

Прашање 9 од 31 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал прикажан на сликата, на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (семафор), означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, jaс:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, се движи:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот кој е застанат на коловоз како на сликата и има намера да се движи наназад, движењето ќе го изврши:

Прашање 16 од 31 4 поени

На сликата е претставен дел од коловоз со:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возилото означено со број 1 како на сликата, се вклучува:

Прашање 18 од 31 4 поени

Велосипед на пат, може да управува лице кое наполнило:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило со број 1 кое се движи зад колона возила, според ситуацијата како на сликата:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (прикажан на сликата) при излегување од возилото:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистот:

Прашање 22 од 31 2 поени

Дали е дозволено престигнување колона возила:

Прашање 23 од 31 3 поени

Кое лице самостојно може да управува моторно возило во сообраќајот:

Прашање 24 од 31 3 поени

Моторните возила што се пошироки од 1,3 метри, на задната страна мора да имаат два катадиоптери во црвена боја, кои не смеат да имаат облик на:

Прашање 25 од 31 3 поени

На јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, возачот е должен да го запре или паркира возилото:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку возилата покрај вас се движат со брзина поголема од пропишаната за тој дел од патот, ќе постапите на начин што:

Прашање 27 од 31 2 поени

Возилата не смеат на предната страна да имаат светлосни или светлосно-сигнални уреди што даваат светлост во:

Прашање 28 од 31 3 поени

На јавен пат брзината на движење на трактори е ограничена на: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Откако ќе ја промените сообраќајната лента на движење, следното дејствие што треба да направите е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Кога во Вашето возило се превезува дете на возраст над 12 години, употребата на сигурносниот појас за детето е задолжителна:

Прашање 31 од 31 2 поени

При управување со возилото, доколку забележите дека некој возач со своето возило не управува согласно сообраќајните правилата и прописи, потребно е: