Категорија Б / Тест 26

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

5. Пешаци на патот

6. Стојалиште за автобус

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-обврска:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата означуваат:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидувате на дел од патот со ограничена брзината на движење, каде:

Прашање 6 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни собраќајни знаци, прикажан на сликата:

Прашање 9 од 31 5 поени

Сообраќајниот знак поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пред крстосница има значење:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возилата прикажани на сликата се движат:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак од десната страна на коловозот (како на сликата) дозволено е да продолжите да се движите:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 18 од 31 4 поени

За време на движење со возилото во тунел, полукружно свртување:

Прашање 19 од 31 4 поени

Пешакот е должен при преминување на коловозот да се движи по обележан пешачки премин, освен ако пешачкиот премин од него:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1 на крстосницата:

Прашање 21 од 31 4 поени

За време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 22 од 31 2 поени

Движењето на пешаци на автопат е:

Прашање 23 од 31 3 поени

Во камп приколка што ја влече патничко моторно возило:

Прашање 24 од 31 3 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категорија „Б“, на автопат не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 25 од 31 3 поени

Во патничко моторно возило на предното седиште не смее да се превезува дете, помало од:

Прашање 26 од 31 2 поени

Светлосните сигнали за предупредување на другите учесници во сообраќајот, возачот ги дава:

Прашање 27 од 31 2 поени

Кога се наближувате позади возило кое се движи споро, треба да:

Прашање 28 од 31 3 поени

Технички преглед на моторни возила, кои не се постари од осум години се врши на:(Впиши во години)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Доколку при управување со возилото наидете на пешачки премин, на кој поминува старо и изнемоштено лице, ќе постапите на начин што:

Прашање 30 од 31 2 поени

Улогата на воспитно-образовната установа во развивањето на сообраќајната свест кај возачот:

Прашање 31 од 31 2 поени

Употребата на психо-активни лекови влијае врз возачот, на начин што: