Категорија Б / Тест 25

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Станица за прва помош

2. Болница

3. Забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

4. Опасност од мраз

5. Задолжителна насока

6. Дозволени насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци прикажани на сликата, возачот на возилото:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак со дополнителната табла (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилата со вклучени посебни звучни и светлосни знаци во сина и црвена боја, кои имаат право на првенство на минување во однос на сите други возила, спаѓаат во групата на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Во зависност од знаците прикажани на сликата, со кои се регулира сообраќајот на крстосница, возачот е должен да постапува според:

Прашање 9 од 31 5 поени

Зелената светлечка стрелка со врвот свртен надолу (како на сликата), поставена над сообраќајната лента означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило со број 1 кое се движи зад колона возила, според ситуацијата како на сликата:

Прашање 15 од 31 4 поени

На јавен пат надвор од населено место (како на сликата) велосипедистите се движат:

Прашање 16 од 31 4 поени

Патничкото возило со број 1 (како на сликата) за свртување на лево на крстосницата:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата кој се доближува кон обележан пешачки премин:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, редоследот на минување на возилата на крстосницата е регулиран според правилото за првенство на минување на:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото моторно возило дејствието го извршува:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот и лицето кое се превезува со мопедот прикажани на сликата, за време на возењето:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 22 од 31 2 поени

Кога шините се поставени по средината на коловозот, шинското возило се престигнува:

Прашање 23 од 31 3 поени

Лицата кои се превезуваат во приклучно возило што го влече трактор:

Прашање 24 од 31 3 поени

Патнички автомобил со пет или повеќе седишта треба да има најмалку:

Прашање 25 од 31 3 поени

Во моторно возило означено со пробни таблички:

Прашање 26 од 31 2 поени

При движење со патничко моторно возило, доколку наидете на водена површина на патот, а во близина има тротоар по кој се движат пешаци, треба:

Прашање 27 од 31 2 поени

Кога со своето неетичко поведение, Ве нервира друг учесник во сообраќајот, Вие:

Прашање 28 од 31 3 поени

На лица постари од 65 години, возачка дозвола им се издава со рок на важење од најмногу: (Впиши во години)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Дефанзивно возење е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Под слепо место на возилото, односно т.н „мртов агол“ подразбираме:

Прашање 31 од 31 2 поени

Доколку во сообраќајот управувате сосема ново возило, тоа ви дава за право: