Категорија Б / Тест 24

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Завршеток на автопат

2. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници

3. Премин на патот преку железничка пруга без браници или полубраници

4. Автопат

5. Патека за пешаци

6. Забрана за запирање и паркирање

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби- обврска:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, означува забрана за сообраќај за возилата:

Прашање 6 од 31 5 поени

Униформираниот полициски службеник при регулирање на сообраќајот на крстосницата (како на сликата):

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилото на полиција (како на сликата) со вклучени две сини ротирачки светла, кое обезбедува минување на едно возило или колона на возила, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата:

Прашање 9 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Когa со светлосен сообраќаен знак е дозволено минување на крстосницата, прикажана како на сликата, јас со возилото:

Прашање 15 од 31 4 поени

На дел од патот прикажан како на сликата, возилото означено со број 1:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возилото со број 1 врши престигнување:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликатa:

Прашање 18 од 31 4 поени

Посебниот знак со кој се означува запрено возило на непрегледен дел од патот надвор од населено место (како на сликата) се поставува на коловозот, зад запреното возило:

Прашање 19 од 31 4 поени

Сообраќајната површина означена со број 1 (како на сликата) претставува:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возилата кои се прикажани на сликата, доаѓаат од:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило (прикажано на сликата), при свртување надесно:

Прашање 22 од 31 2 поени

Ширината на видното поле на возачот се намалува:

Прашање 23 од 31 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото, зависи од:

Прашање 24 од 31 3 поени

На автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила:

Прашање 25 од 31 3 поени

Дали е дозволено влечење на неисправно возило на автопат:

Прашање 26 од 31 2 поени

Со еден промил алкохол во крвта, возачот може да управува со моторното возило:

Прашање 27 од 31 2 поени

Доколку при движење со возилото, на пат забележите лице кое го поправа своето возило, потребно е:

Прашање 28 од 31 3 поени

На јавен пат брзината на движење на моторно возило кое влече друго неисправно возило, e ограничена на: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Бојата на светлото на покажувачите на правецот (трепкачите) е во:

Прашање 30 од 31 2 поени

Во случај кога управувајќи со Вашето возило наидувате на зона во која е забранет сообраќај за моторни возила, ќе постапите на начин што:

Прашање 31 од 31 2 поени

Ако Вашиот противпожарен апарат не функционира, а возилото е опожарено, потребно е: