Категорија Б / Тест 23

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

5. Пешаци на патот

6. Стојалиште за автобус

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, надвор од населено место се поставува на оддалеченост:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак за изрични наредби прикажан на сликата, им дава до знаење на учесниците во сообраќајот за:

Прашање 6 од 31 5 поени

Во случај кога возач на возило на итна помош се доближува кон крстосница на која сообраќајот е регулиран од униформиран полициски службеник, свртен со грбот кон него, истиот:

Прашање 7 од 31 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со кружно движење на раката во лактот, од десно кон лево (како на сликата) означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Зеленото трепкаво светло на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци, за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 9 од 31 5 поени

Возачот кој со возилото се приближува кон сообраќајниот знак (како на сликата), должен е:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција B ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

На дел од коловозот на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот не смее да врши престигнување:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата:

Прашање 16 од 31 4 поени

Возилата означени со броевите 1 и 2 (како на сликата) на крстосницата можат да продолжат со движењето:

Прашање 17 од 31 4 поени

На задната страна на возилото, треба да бидат вградени едно или две светла за возење наназад, кои даваат светлост во:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога еден од велосипедистите ја најавил својата намера за промена на правецот во насока лево, Вие со возилото:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возачот на мотоциклот (како на сликата), врши обиколување на возилата:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (како на сликата) се наоѓа пред премин на патот преку железничка пруга:

Прашање 21 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата):

Прашање 22 од 31 2 поени

Управувањето со моторно возило, кое има неисправен уред за одвод на гасови, кај возачот и лицата кои се превезуваат може да доведе до појава на:

Прашање 23 од 31 3 поени

Најголема дозволена должина на патничко возило изнесува:

Прашање 24 од 31 3 поени

За непочитување на правните норми со кои се регулирани односите во сообраќајот, возачот подлежи на:

Прашање 25 од 31 3 поени

Светлосниот сноп на соборените светла пред возилото треба да осветлува дел од патот од најмалку:

Прашање 26 од 31 2 поени

Кои светла возачот на возилото ќе ги употреби, кога ноќе се движи во колона на возила:

Прашање 27 од 31 2 поени

При управување со возилото на пат, доколку наидете на сообраќајна незгода во која има повредени лица:

Прашање 28 од 31 3 поени

На јавен пат во населено место возачот не смее со возилото да се движи со брзина поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Доколку управувувајќи со возилото на пат наидете на лице кое се обидува да го отстрани своето неисправно возило од патот, ќе постапите:

Прашање 30 од 31 2 поени

Кога при движење на пат со Вашето возило наидувате на возила означени со ротирачко светло во сина боја, треба да им отстапите првенство на минување:

Прашање 31 од 31 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат Ви е даден знак од страна на сообраќајната полиција да запрете, ќе постапите така што: