Категорија Б / Тест 22

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжително запирање

2. Забрана за сообраќај во двете насоки

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Крстосување со пат со првенство на минување

5. Сообраќај во две насоки

6. Првенство на минување за возила од спротивна насока

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Поставениот сообраќаен знак прикажан на сликата, ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата означуваат:

Прашање 6 од 31 5 поени

На крстосница каде во краток временски период сообраќајот истовремено е регулиран со униформиран полициски службеник и светлосни сообраќајни знаци, возачите ќе постапуваат:

Прашање 7 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата), означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), означуваат:

Прашање 9 од 31 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни собраќајни знаци, прикажан на сликата:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција B ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата патничкиот автомобил, прописно се вклучува во сообраќај на пат, ако се движи:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата), возачот на патничкото возило:

Прашање 16 од 31 4 поени

Пешакот кој се движи по коловоз на јавен надвор од населено место, должен е да се движи:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил, кога се вклучува во сообраќај на пат во насока десно:

Прашање 18 од 31 4 поени

Пешаците, прикажани на сликата, го минуваат коловозот:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1, врши свртување налево:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето десно странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 21 од 31 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, должен е да продолжи да се движи:

Прашање 22 од 31 2 поени

Кое дејствие со возилото не е дозволено, доколку се движите на пат со еднонасочен сообраќај?

Прашање 23 од 31 3 поени

Возачите учесници во сообраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета, должни се:

Прашање 24 од 31 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат надвор од населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 25 од 31 3 поени

Непосредно пред крстосница, возачот не смее да престигнува друго возило освен:

Прашање 26 од 31 2 поени

Моторните возила и мобилни машини кога учествуваат во сообраќај на пат, треба да поседуваат пропишана зимска опрема во период од:

Прашање 27 од 31 2 поени

Демонстрирањето на „сила“ во патниот сообраќај е дозволено во случај:

Прашање 28 од 31 3 поени

На лица постари од 65 години, возачка дозвола им се издава со рок на важење од најмногу: (Впиши во години)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Сообраќајната полиција во прв ред е задолжена за:

Прашање 30 од 31 2 поени

Вербалната комуникација меѓу возачите додека управуваат со моторно возило, е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Кога возачот пред Вас управува со возилото со мала брзина: