Категорија Б / Тест 21

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Назив на населено место

2. Патека за велосипедисти и пешаци

3. Патен објект

4. Двојна кривина или повеќе кривини едноподруго од кои првата е надесно

5. Патека за пешаци

6. Забрана на сообраќајот за пешаци

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак како на сликата на овој дел од патот означува:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци прикажани на сликата, возачот на возилото:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата припаѓа во групата на возила со првенство на минување и треба да биде означено со:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Жолтото трепкаво светло на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 9 од 31 5 поени

Во зависност од знаците прикажани на сликата, со кои се регулира сообраќајот на крстосница, возачот е должен да постапува според:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

На коловозната лента прикажана на сликата, средната сообраќајна лента е наменета за сообраќај:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот не смее да запре или паркира возило, ако ширината на слободниот премин од возилото до полната надолжна линија на коловозот е:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето лево странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 17 од 31 4 поени

Кога возачот на возилото ја употребува работната сопирачка, на задната страна од возилото се вклучуваат стоп светла чија светлост треба да биде во:

Прашање 18 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1, на дел од патот прикажан на сликата:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога наидувате на возило, кое излегува од паркиралиште со намера да се вклучи во сообраќај на патот по кој се движите, должни сте:

Прашање 20 од 31 4 поени

Редоследот на минување на возилата на крстосницата (како на сликата) е регулиран, според:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило не смее да го превезува детето помало од 12 години на предното седиште и:

Прашање 22 од 31 2 поени

Заморот неповолно влијае врз психофизичките способности на возачот и за да се спречат несакани последици за време на возењето, најдобар лек за заморот е:

Прашање 23 од 31 3 поени

Ако двајца или повеќе возачи на велосипед или велосипед со мотор се движат во група, должни се:

Прашање 24 од 31 3 поени

На места предвидени за движење на лица со посебни потреби, возачот со возилото не смее:

Прашање 25 од 31 3 поени

Со мопед не смеете да се движите на пат со брзина поголема од:

Прашање 26 од 31 2 поени

Ако од некоја причина Ви откажат сопирачките, Вие треба:

Прашање 27 од 31 2 поени

Возачот најбезбедно и најефикасно ќе го запре возилото:

Прашање 28 од 31 3 поени

Сообраќајната дозвола на возилото се продолжува со рок на важност од:(Впиши во месеци)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Во состојба на поднапиеност управувањето со возилото е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Доколку управувате со возилото во населено место каде брзината на движење е ограничена на 50 км/час, Вие можете да се движите:

Прашање 31 од 31 2 поени

Доколку пред Вашето возило забележите возило кое е управувано од постаро лице и го управува возилото со намалена брзина, ќе постапите на начин што: