Категорија Б / Тест 20

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Пат резервиран за сообраќај на моторни возила

2. Автопат

3. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи

4. Забрана за полукружно свртување

5. Тунел(галерија)

6. Задолжителна насока

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност (како на сликата) ги предупредува возачите, дека наидуваат на:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото:

Прашање 6 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Униформираниот полициски службеник при регулирање на сообраќајот на крстосницата (како на сликата):

Прашање 8 од 31 5 поени

Жолтата стрелка поставена над сообраќајната лента (како на сликата), со врвот свртен кон десната или левата страна, означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

При движење со возилото по снег или голомразица (како на сликата), возачот треба:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата), пред крстосницата има завземено положба за движење во насока право:

Прашање 16 од 31 4 поени

Возачите на мопеди прикажани на сликата, на овој дел од патот се движат:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на запрежното возило, кое се движи зад друго запрежно возило на пат со изграден коловоз (како на сликата), должен е да држи растојание од најмалку:

Прашање 18 од 31 4 поени

На сликата е претставен пат на кој сообраќајот се одвива:

Прашање 19 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, значи:

Прашање 20 од 31 4 поени

Кога на дел од патот работите се изведуваат дење, наизменичното пропуштање на возилата може да го регулираат определени лица:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1, на сообраќајната површина наменета за паркирање на возила:

Прашање 22 од 31 2 поени

Од која страна ќе го престигнете возилото кое на коловозот завзело положба за свртување налево:

Прашање 23 од 31 3 поени

Обврската за врзување со сигурносни појаси додека возилото се движи во сообраќај на пат, важи:

Прашање 24 од 31 3 поени

Работната сопирачка кај патничките автомобили е изведена така да делува:

Прашање 25 од 31 3 поени

Одобрение за спортски и други приредби на пат, издава:

Прашање 26 од 31 2 поени

При наидување на пешачки премин со возилото треба:

Прашање 27 од 31 2 поени

Во случај кога возите по улица и забележите топка како се тркала пред Вашето возило, Вие треба:

Прашање 28 од 31 3 поени

Слободниот од на управувачкото тркало (волан) не смее да биде поголем од:(Впиши во степени)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Стоп светлата на задната страна на моторното возило се активираат при употреба на:

Прашање 30 од 31 2 поени

Од безбедносен аспект, подобри и посигурни се пневматиците:

Прашање 31 од 31 2 поени

Вербалниот конфликт меѓу возачите кога управуваат со возилата, е дозволен во случај кога: