Категорија Б / Тест 19

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

2. Престанок на забраната за давање звучни знаци

3. Забрана за давање звучни знаци

4. Дозволени насоки

5. Задолжителна насока

6. Сообраќај во две насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци, на овој дел од патот (како на сликата) возачите наидуваат на:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, надвор од населено место се поставува на оддалеченост:

Прашање 6 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата , забрането е минување на:

Прашање 7 од 31 5 поени

Во случај кога возач на возило на итна помош се доближува кон крстосница на која сообраќајот е регулиран од униформиран полициски службеник, свртен со грбот кон него, истиот:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според начинот на кој е регулиран сообраќајот на крстосницата како на сликата, возачот е должен:

Прашање 9 од 31 5 поени

Зеленото трепкаво светло на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци, за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосница како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Aвтобусот од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистот:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, лицето кое се превезува во просторот определен за сместување на товар во возилото:

Прашање 16 од 31 4 поени

На овој дел од патот за сообраќај на возила во две насоки (како на сликата) престигнувањето:

Прашање 17 од 31 4 поени

Пешачкиот остров прикажан на сликата, може да го обиколите:

Прашање 18 од 31 4 поени

Пред влегување во тунел, возачот треба да ги има вклучено на возилото:

Прашање 19 од 31 4 поени

Во сообраќај на пат, на приколка што ја влече велосипед со мотор (како на сликата):

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачите на возилата, кои доаѓаат од спротивни насоки и свртуваат налево (како на сликата) разминувањето ќе го извршат:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки (како на сликата), врши престигнување:

Прашање 22 од 31 2 поени

При движење со возило на пат, возачот:

Прашање 23 од 31 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото се зголемува кога:

Прашање 24 од 31 3 поени

За возилата под придружба одредбите од законот за ограничување на брзината:

Прашање 25 од 31 3 поени

Катадиоптери во форма на рамностран триаголник, смеат да се вградуваат само на:

Прашање 26 од 31 2 поени

Човечкиот и возачкиот интегритет, можат да се зачуваат со:

Прашање 27 од 31 2 поени

При промена на сообраќајната лента со возилото заради побрзо движење на автопат, треба да внимавате на опасност од:

Прашање 28 од 31 3 поени

На пат резервиран за сообраќај на моторни возила возачот не смее да се движи со брзина поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Организирана колона на пешаци кога се движи ноќе, надвор од населено место, треба да биде означена:

Прашање 30 од 31 2 поени

Кога управувате со возило ноќно време, доколку од спротивната насока доаѓа возило со вклучени долги светла, потребно е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Правилото „кога пиеш не вози, додека возиш не пиј“ важи само за: