Категорија Б / Тест 18

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Вкрстосување со кружен тек на сообраќајот

2. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина

3. Најмала дозволена широчина

4. Проширување за принудно запирање на возила

5. Брзина што се препорачува

6. Кружен тек на сообраќајот

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-обврска:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата со три црвени коси линии, се поставува:

Прашање 5 од 31 4 поени

Поставениот сообраќаен знак прикажан на сликата, ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 6 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 7 од 31 5 поени

На крстосница каде во краток временски период сообраќајот истовремено е регулиран со униформиран полициски службеник и светлосни сообраќајни знаци, возачите ќе постапуваат:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажан на сликата, служи за регулирање на сообраќајот на:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), означуваат:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

За време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистите се движат:

Прашање 16 од 31 4 поени

Кога со возилото се приближувате кон крстосница (како на сликата), со намера да извршите свртување надесно:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачите на мотоцикли принудно се запрени на коловозот:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, при разминување:

Прашање 19 од 31 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци за пешаци, пешакот е должен:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот го паркирал патничкото возило:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил кој се доближува кон пешачкиот премин, должен е:

Прашање 22 од 31 2 поени

При движење со возилото, не смеете нагло да користите сопирачка, често да менувате брзини или остро да свртувате со управувачкото тркало, кога наидувате на:

Прашање 23 од 31 3 поени

Кога сообраќајните знаци поставени на патот отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот, возачите се должни:

Прашање 24 од 31 3 поени

Помошната (рачна) сопирачка кај патничките автомобили, сопирањето го врши по:

Прашање 25 од 31 3 поени

Најголема дозволена должина на патнички автомобил кој влече приколка за домување изнесува до:

Прашање 26 од 31 2 поени

Размислувањето однапред во сообраќајната практика при управување со возилото, претставува:

Прашање 27 од 31 2 поени

Употреба на светлата на возилото во сообраќај на пат задолжителна е:

Прашање 28 од 31 3 поени

Стоп светла не мора да имаат моторни возила кои на рамен пат не можат да се движат со брзина поголема од:(Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Кога со возилото поминувате покрај училиште, градинка или здравствена установа, потребно е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Причина да не управувате со возило со брзина над дозволената, е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Хуманите односи во сообраќајот треба да ги применувате: