Категорија Б / Тест 17

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување за товарни моторни возила

2. Кружен тек на сообраќајот

3. Лизгав коловоз

4. Неутврдена банкина

5. Патоказ за аеродром

6. Патоказ

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-обврска:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак како на сликата на овој дел од патот означува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Вертикално подигната рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), значи:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата припаѓа во групата на возила со првенство на минување и треба да биде означено со:

Прашање 8 од 31 5 поени

Тајмерот поставен на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Жолтото трепкаво светло на уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 15 од 31 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол, со брзина не поголема од пешачкиот од, по исклучок може да се движи и по:

Прашање 16 од 31 4 поени

Кога со возилото се движите на коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти (како на сликата), на овој дел од патот:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на товарното возило (како на сликата) за време додека го престигнувате:

Прашање 18 од 31 4 поени

Возачот на возилото, кога се доближува кон обележан пешачки премин (како на сликата), должен е:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возачот на патничкото моторно возило означено со број 1, кој има намера да сврти налево на овој дел од патот, прикажан на сликата:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, неправилно се движи возилото означено со:

Прашање 21 од 31 4 поени

Лицето кое наполнило 14 години возраст, го исполнува условот за стекнување на право на управување со:

Прашање 22 од 31 2 поени

Возачката дозвола ја издава:

Прашање 23 од 31 3 поени

Дали во населено место возачот може да го управува возилото со брзина поголема од 50 км на час:

Прашање 24 од 31 3 поени

На велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл смее да се превезува дете ако има навршено најмалку:

Прашање 25 од 31 3 поени

Која од наведената опрема не е дел од законски задолжителната опрема за патничките моторни возила:

Прашање 26 од 31 2 поени

Ако почувствувате премореност во текот на ноќното возење со надоаѓачки микросон, веднаш треба:

Прашање 27 од 31 2 поени

Доколку забележите дека Вашиот пријател кој е под дејство на алкохол, сака да управува со своето возило, ќе постапите на начин што:

Прашање 28 од 31 3 поени

Растојанието помеѓу влечното и влеченото возило, ако се влече со крута врска, изнесува најмногу до:(Впиши во метри)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Доколку на пат управувате со возило со поголема брзина и неочекувано пред Вас се појави животно, правилно ќе реагирате ако:

Прашање 30 од 31 2 поени

При движење со возило на пат, возачот и лицата кои се превезуваат, не треба да бидат врзани со сигурносен појас, само кога возилото:

Прашање 31 од 31 2 поени

Во собораќај на пат, дење и ноќе, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено, најмалку: