Категорија Б / Тест 16

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Пат со првенство на минување

3. Задолжително запирање и паркирање

4. Работи на патот

5. Пешаци на патот

6. Задолжително запирање

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак за известување од десната страна на коловозот (како на сликата), се вклучувате:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност (како на сликата) ги предупредува возачите, дека наидуваат на:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата) должен е:

Прашање 7 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 9 од 31 5 поени

Жолтата стрелка поставена над сообраќајната лента (како на сликата), со врвот свртен кон десната или левата страна, означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција B ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило (прикажано на сликата), при свртување надесно:

Прашање 15 од 31 4 поени

“Пешачки остров“ е сообраќајна површина прикажана на сликата означена со:

Прашање 16 од 31 4 поени

Возилото со број 1 прикажано на сликата, за да продолжи со движење во насока лево, пред крстосницата врши престројување:

Прашање 17 од 31 4 поени

На дел од патот прикажан на сликата:

Прашање 18 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во две насоки прикажан на сликата, патничкото возило означено со број 1 запрено е:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило со број 2:

Прашање 20 од 31 4 поени

На јавен пат со коловоз за сообраќај во двете насоки со три сообраќајни ленти (како на сликата) возачите не смеат да се движат:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, доколку со возилото имате намера да продолжите во насока лево:

Прашање 22 од 31 2 поени

Возачот на велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед и мотоцикл кој се вклучува во сообраќај од двор или гаража, должен е:

Прашање 23 од 31 3 поени

Прекршочната санкција забрана за управување со моторно возило на возачот може да му се изрече во период:

Прашање 24 од 31 3 поени

Товарот на возилото не сме да ја помине најоддалечената точка на предната страна на возилото повеќе од:

Прашање 25 од 31 3 поени

Возачот на возило, кој ќе биде престигнат од возила под придружба, должен е:

Прашање 26 од 31 2 поени

На делница од пат на кој постојат ударни дупки, потребно е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Во услови на магла, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 28 од 31 3 поени

На автопат не смеат да се движат моторни возила кои според своите конструкциски својства, не можат да се движат со брзина од најмалку: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Користењето на психоактивни лекови означени со црвен триаголник на амбалажата, пред и за време на управувањето со возилото на пат, кај возачот:

Прашање 30 од 31 2 поени

Употребата на трепкачи е задолжителна:

Прашање 31 од 31 2 поени

Концетрирано возење, претставува: