Категорија Б / Тест 15

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за запирање и паркирање

2. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

3. Задолжително обиколување од десната страна

4. Деца на патот

5. Патека за пешаци

6. Забрана за паркирање

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци, на овој дел од патот (како на сликата) возачите наидуваат на:

Прашање 6 од 31 5 поени

Звучниот знак “еден краток свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник,значи:

Прашање 7 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата , забрането е минување на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Доколку возило на полицијата се доближува кон уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) и има намера да продолжи во насока право, тогаш:

Прашање 9 од 31 5 поени

Според начинот на кој е регулиран сообраќајот на крстосницата како на сликата, возачот е должен:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосница како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А за да се врати назад во позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата):

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба на возилата пред крстосницата, тие се престроени за движење во насока:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, правилна положба за минување на крстосницата има завземено возилото:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според прикажаната ситуација на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 18 од 31 4 поени

Возилото прикажано на сликата се вклучува на бочниот пат:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1, на овој дел од патот:

Прашање 20 од 31 4 поени

„Запирање на возило” е прекин на движењето на возилото на патот во траење до:

Прашање 21 од 31 4 поени

При движењето наназад, возачот на возилото (прикажано на сликата) треба да дава светлосни знаци:

Прашање 22 од 31 2 поени

При издавање на возачка дозвола, заради впишување на негативни бодови и прекршочна санкција забрана на управување со моторно возило за сторени прекршоци, надлежниот орган на возачот му издава и:

Прашање 23 од 31 3 поени

За време на влечење на неисправно возило, сигурносниот триаголник се поставува:

Прашање 24 од 31 3 поени

Која од наведената опрема не е дел од законски задолжителната опрема за патничките моторни возила:

Прашање 25 од 31 3 поени

Во услови на магла, возачот на задниот дел од возилото треба да го има вклучено:

Прашање 26 од 31 2 поени

Кога тргнувате на подолго патување со Вашето возило, најдобро е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Грижата за оптимална безбедност во патниот сообраќај претставува:

Прашање 28 од 31 3 поени

На јавен пат брзината на движење на моторно возило кое влече друго неисправно возило, e ограничена на: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Времето на реакција при сопирање на возило за просечен возач, при добра психофизичка состојба изнесува:

Прашање 30 од 31 2 поени

Еден од начините да избегнете судир со возило кое се движи пред Вас, е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија “Б” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во: