Категорија Б / Тест 14

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна висина ја преминува определената висина

2. Патека за пешаци

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна широчина ја преминува определената широчина

5. Деца на патот

6. Обележан пешачки премин

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак (како на сликата) патничкото возило се движи:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата со три црвени коси линии, се поставува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 7 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Вкрстените линии со црвена боја (како на сликата), поставени над сообраќајната лента означуваат:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажан на сликата, служи за регулирање на сообраќајот на:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, должен е да продолжи да се движи:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата на овој дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, вршите престигнување:

Прашање 16 од 31 4 поени

Патничкиот автомобил, прикажан на сликата, врши престигнување на велосипедистот:

Прашање 17 од 31 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица (како на сликата), треба да се движи:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата) возачот на патничкото возило:

Прашање 19 од 31 4 поени

Кога се движи на коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти (како на сликата), возачот со возилото:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 21 од 31 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пешакот:

Прашање 22 од 31 2 поени

Колкава е законската толеранција на алкохол во крвта кај возач-почетник:

Прашање 23 од 31 3 поени

Со помош на јаже не смее да се влече патничко моторно возило, на кое не му се исправни уредите:

Прашање 24 од 31 3 поени

Возачот на моторно возило за време на управување со возилото:

Прашање 25 од 31 3 поени

Најголема дозволена маса на возилата на моторен погон или група возила, изнесува до:

Прашање 26 од 31 2 поени

За безбедно управување со моторно возило на пат за возачот, важни се:

Прашање 27 од 31 2 поени

За да бидете подготвени за итно превземање дејствие со возилото, Вашите раце треба да бидат поставени на управувачот во позиција на стрелките на часовникот:

Прашање 28 од 31 3 поени

На лица постари од 65 години, возачка дозвола им се издава со рок на важење од најмногу: (Впиши во години)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Приколката која ја влече велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл, не смее да биде поширока од:

Прашање 30 од 31 2 поени

На црвено светло на семафорот можете да поминете само кога:

Прашање 31 од 31 2 поени

Обврската на возачот за почитување на сообраќајната сигнализација се однесува: