Категорија Б / Тест 12

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Зимска опрема –синџири за снег

2. Забрана за свртување налево

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Слеп пат

5. Забрана за свртување надесно

6. Андреин крст

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак за известување од десната страна на коловозот (како на сликата), се вклучувате:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка од полициско возило (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата) должен е:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, означуваат:

Прашање 9 од 31 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1, на сообраќајната површина наменета за паркирање на возила:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило прикажано на сликата, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, врши престигнување:

Прашање 16 од 31 4 поени

Крајната десна сообраќајна лента (како на сликата) е наменета за движење на:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата на сликата, патничкиот автомобил:

Прашање 18 од 31 4 поени

За време на дожд, на површината на коловозот се создава лизгав слој, кој придонесува за намалување на триењето помеѓу пневматиците на возилото и асфалтната подлога, што:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возачот кој со моторно возило се исклучува од сообраќај на автопат, должен е:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, кое е запрено покрај десниот раб на коловозот (како на сликата) при вклучување во сообраќај:

Прашање 21 од 31 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 22 од 31 2 поени

Што е регионален пат од прва категорија:

Прашање 23 од 31 3 поени

На автопат, посебната сообраќајна лента за забавување, е наменета:

Прашање 24 од 31 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат во населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 25 од 31 3 поени

Патнички автомобил не сметајќи го седиштето на возачот има најмногу:

Прашање 26 од 31 2 поени

Откако ќе ја промените сообраќајната лента на движење, следното дејствие што треба да направите е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Кога во Вашето возило се превезува дете на возраст над 12 години, употребата на сигурносниот појас за детето е задолжителна:

Прашање 28 од 31 3 поени

Возач почетник кој поседува возачка дозвола од “Б” категорија не смее да управува со возило чија сила на моторот е поголема од: (Впиши во кw)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

При управување со возилото, доколку забележите дека некој возач со своето возило не управува согласно сообраќајните правилата и прописи, потребно е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Коефициентот на триење на пневматиците со коловозот, зависи од:

Прашање 31 од 31 2 поени

Ако Ве заслепува или Ви смета блесокот од светлина од возилото кое Ви доаѓа од спротивната насока ноќе, Вие треба: