Категорија Б / Тест 11

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Крстосување на патишта со иста важност

2. Крстосување со спореден пат под прав агол

3. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

4. Задолжителна насока

5. Пат со еднонасочен сообраќај

6. Првенство на минување за возила од спротивна насока

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 5 од 31 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата:

Прашање 6 од 31 5 поени

За возилата под придружба кога се движат на автопат како на сликата:

Прашање 7 од 31 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 8 од 31 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 9 од 31 5 поени

Доколку возило на полицијата се доближува кон уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) и има намера да продолжи во насока право, тогаш:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки (како на сликата), врши престигнување:

Прашање 15 од 31 4 поени

Патничкиот автомобил (како на сликата) е паркиран на овој дел од патот:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило со број 1, на овој дел од патот:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило, кој свртува на страничен пат (како на сликата) должен е:

Прашање 18 од 31 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, се движи:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возачот кој е застанат на коловоз како на сликата и има намера да се движи наназад, движењето ќе го изврши:

Прашање 20 од 31 4 поени

На сликата е претставен дел од коловоз со:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возилото означено со број 1 како на сликата, се вклучува:

Прашање 22 од 31 2 поени

Во категорија „Б“ спаѓаат моторни возила чија вкупна маса не надминува:

Прашање 23 од 31 3 поени

Пробни таблички за возилата, издава:

Прашање 24 од 31 3 поени

Возачка книшка е јавна исправа што ја издава надлежен орган во која се запишуваат:

Прашање 25 од 31 3 поени

Растојанието меѓу влечното возило и влеченото возило, ако се влече со јаже изнесува:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку при управување со возилото наидете на пешачки премин, на кој поминува старо и изнемоштено лице, ќе постапите на начин што:

Прашање 27 од 31 2 поени

Улогата на воспитно-образовната установа во развивањето на сообраќајната свест кај возачот:

Прашање 28 од 31 3 поени

Технички преглед на моторни возила, кои не се постари од осум години се врши на:(Впиши во години)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Употребата на психо-активни лекови влијае врз возачот, на начин што:

Прашање 30 од 31 2 поени

Доколку со Вашето возило управувате во друга држава, дозволено Ви е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Свеста како највисок облик на психофизичкиот живот на човекот, во сообраќајот подразбира: