Категорија Б / Тест 10

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон

2. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон,освен на мотоцикли без приколка и мопеди

3. Најмала дозволена брзина

4. Деца на патот

5. Патека за пешаци

6. Подрачје на смирен сообраќај

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Забраната која ја изрекуваат сообраќајните знаци (прикажани на сликата) започнува од местото каде што се поставени и има важност:

Прашање 5 од 31 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак (како на сликата) патничкото возило се движи:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возач кој на пат ќе наиде на возило на полицијата (како на сликата), кое обезбедува минување на едно возило или колона возила, должен e:

Прашање 7 од 31 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани како на сликата:

Прашање 9 од 31 5 поени

Вкрстените линии со црвена боја (како на сликата), поставени над сообраќајната лента означуваат:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А за да се врати назад во позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил кој се доближува кон пешачкиот премин, должен е:

Прашање 15 од 31 4 поени

На дел од патот со три сообраќајни ленти наменет за сообраќај на возила во двете насоки, кога со возилото се движите зад колона на возила, како на сликата:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според завземената положба со возилото пред крстосницата (како на сликата), доколку имате намера да продолжите со движењето во насока за лево:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1 прикажано на сликата, го паркирал своето возило на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки:

Прашање 18 од 31 4 поени

Возилата прикажани на сликата се движат:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак од десната страна на коловозот (како на сликата) дозволено е да продолжите да се движите:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 22 од 31 2 поени

Колкава е законската толеранција на алкохол во крвта кај возачите кои управуваат возила за сопствени потреби:

Прашање 23 од 31 3 поени

На надворешните делови на моторното возило:

Прашање 24 од 31 3 поени

Доколку на возилото не му е исправен уредот за управување, истото ќе се влече:

Прашање 25 од 31 3 поени

За регистрирано возило се издава сообраќајна дозвола со рок на важење од:

Прашање 26 од 31 2 поени

Дефанзивно возење е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Под слепо место на возилото, односно т.н „мртов агол“ подразбираме:

Прашање 28 од 31 3 поени

На јавен пат брзината на движење на патничко возило кое влече лесна приколка е ограничена на: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Доколку во сообраќајот управувате сосема ново возило, тоа ви дава за право:

Прашање 30 од 31 2 поени

Пред тргнување на пат, должноста за проверка на исправноста на возилото и неговата задолжителна пропишана опрема, е на:

Прашање 31 од 31 2 поени

На тротоар, доколку е дозволено запирање и паркирање на возилото, возачот е должен да остави слободен простор за движење на пешаците во широчина: