Категорија Б / Тест 9

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Забрана за запирање и паркирање

3. Нерамен коловоз - издадености на патот

4. Забрана за паркирање

5. Кружен тек на сообраќајот

6. Станица за прва помош

Прашање 2 од 31 2 поени

Косите линии поставени под сообраќајниот знак означуваат:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана, односно ограничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата означува:

Прашање 5 од 31 4 поени

Поставениот сообраќаен знак од десната страна на патот претставува ознака:

Прашање 6 од 31 5 поени

Положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува забрането минување:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилата на кои им е доделена придружба од возила на полиција снабдени со уреди за давање на посебни светлосни и звучни знаци (како на сликата), припаѓаат во групата на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлосните сигнали на уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, жолто трепкаво и жолто непрекинато светло, за возачите:

Прашање 9 од 31 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Лицето кое наполнило 14 години возраст, го исполнува условот за стекнување на право на управување со:

Прашање 15 од 31 4 поени

Патот по кој што се движи возилото (како на сликата) претставува:

Прашање 16 од 31 4 поени

Разминувањето на возилата (како на сликата) е регулирано:

Прашање 17 од 31 4 поени

На дел од коловозот (прикажан на сликата), наменет за сообраќај во двете насоки, правилно е запрено односно паркирано возилото:

Прашање 18 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило со број 1 кое се движи зад колона возила, според ситуацијата како на сликата:

Прашање 19 од 31 4 поени

На јавен пат надвор од населено место (како на сликата) велосипедистите се движат:

Прашање 20 од 31 4 поени

Патничкото возило со број 1 (како на сликата) за свртување на лево на крстосницата:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата кој се доближува кон обележан пешачки премин:

Прашање 22 од 31 2 поени

На јавен пат, во случај на дефект на возило на две тркала, истото:

Прашање 23 од 31 3 поени

Слободниот простор над коловозот, сметајќи од највисоката точка на хоризонталната подлога мора да биде во висина од најмалку:

Прашање 24 од 31 3 поени

На пат со велосипед може да управува лице кое има навршенo:

Прашање 25 од 31 3 поени

Кога униформираниот полициски службеник дава знаци или наредби што отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот или од поставените сообраќајни знаци, возачите се должни:

Прашање 26 од 31 2 поени

Бојата на светлото на покажувачите на правецот (трепкачите) е во:

Прашање 27 од 31 2 поени

Во случај кога управувајќи со Вашето возило наидувате на зона во која е забранет сообраќај за моторни возила, ќе постапите на начин што:

Прашање 28 од 31 3 поени

Прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило од шест до 12 месеци, ќе му се изрече на возачот кој надвор од населено место се движи со брзина над дозволената, поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Ако Вашиот противпожарен апарат не функционира, а возилото е опожарено, потребно е:

Прашање 30 од 31 2 поени

Доколку чувствувате замор или се наоѓате во таква психофизичка состојба што се чувствувате несигурен за управување:

Прашање 31 од 31 2 поени

Улогата на човечката личност во современиот патен сообраќај, се јавува како: