Категорија Б / Тест 8

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана на сообраќај за товарни моторни возила

2. Зона во која е ограничена брзината

3. Спојување со спореден пат под прав агол од десна страна

4. Забрана на сообраќај за сите возила на моторен погон што влечат приклучно возило

5. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

6. Дозволени насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

На овој дел од патот, забраната за престигнување на сите возила на моторен погон, за возачите започнува да се применува:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 6 од 31 5 поени

Една рака подигната вертикално со отворена дланка на униформираниот полициски службеник (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка од полициско возило (како на сликата), должен е:

Прашање 8 од 31 5 поени

Доколку уредот за давање светлосни сообраќајни знаци не работи, сообраќајниот знак како на сликата, им укажува на возачите дека се:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, означуваат:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, доколку со возилото имате намера да продолжите во насока лево:

Прашање 15 од 31 4 поени

На јавен пат на кој не постои тротоар, пешаците можат да се движат по коловозот и притоа смеат да користат:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на возилото кој се движи по десната сообраќајна лента во правецот на движење, на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки (како на сликата):

Прашање 18 од 31 4 поени

Когa со светлосен сообраќаен знак е дозволено минување на крстосницата, прикажана како на сликата, јас со возилото:

Прашање 19 од 31 4 поени

На дел од патот прикажан како на сликата, возилото означено со број 1:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возилото со број 1 врши престигнување:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликатa:

Прашање 22 од 31 2 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од „Б“ категорија не смее:

Прашање 23 од 31 3 поени

Што се подразбира под поимот зимски услови на патот:

Прашање 24 од 31 3 поени

Најголема дозволена височина на сите возила изнесува:

Прашање 25 од 31 3 поени

Велосипедската патека е наменета за сообраќај:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку управувувајќи со возилото на пат наидете на лице кое се обидува да го отстрани своето неисправно возило од патот, ќе постапите:

Прашање 27 од 31 2 поени

Кога при движење на пат со Вашето возило наидувате на возила означени со ротирачко светло во сина боја, треба да им отстапите првенство на минување:

Прашање 28 од 31 3 поени

Во нормални услови на сообраќај, брзината на движење на моторните возила на јавен пат, не може со сообраќаен знак да се ограничи под: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат Ви е даден знак од страна на сообраќајната полиција да запрете, ќе постапите така што:

Прашање 30 од 31 2 поени

При започнување со престигнување на возилото пред Вас, потребно е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Браниците кои се поставуваат на делови од коловозот на кој се изведуваат работи на патот, ноќе како и дење во случај на намалена видливост, се означуваат со: