Категорија Б / Тест 7

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Премин на пат преку железничка пруга со браници или полубраници

2. Приближување кон премин на патот преку железничка пруга со браници или полубраници

3. Најмало растојание мeѓу возилата

4. Затворање на сообраќајната лента

5. Задолжителни насоки

6. Дозволено обиколување

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата) имаат значење:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата ги предупредува учесниците во сообраќајот, дека наидуваат на:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 7 од 31 5 поени

За возилата под придружба кога се движат на автопат како на сликата:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлосните сигнали вклучени на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 9 од 31 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

При движењето наназад, возачот на возилото (прикажано на сликата) треба да дава светлосни знаци:

Прашање 15 од 31 4 поени

Во приклучно возило што го влече трактор, може да се превезуваат:

Прашање 16 од 31 4 поени

Кога на светлосниот сообраќаен знак (како на сликата), ќе се појави црвено трепкаво светло, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според правилата за првенство на минување, редоследот на минување на возилата на крстосницата прикажана на сликата, е следниот:

Прашање 18 од 31 4 поени

На дел од коловозот на кој сообраќајот се одвива во две насоки, возачот не смее да врши престигнување:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возилата означени со броевите 1 и 2 (како на сликата) на крстосницата можат да продолжат со движењето:

Прашање 21 од 31 4 поени

На задната страна на возилото, треба да бидат вградени едно или две светла за возење наназад, кои даваат светлост во:

Прашање 22 од 31 2 поени

Слепи лица кои самостојно учествуваат во сообраќај, како знак за распознавање задолжително треба да носат:

Прашање 23 од 31 3 поени

Моторните возила што се пошироки од 1,3 метри, на задната страна мора да имаат два катадиоптери во црвена боја, кои не смеат да имаат облик на:

Прашање 24 од 31 3 поени

На јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, возачот е должен да го запре или паркира возилото:

Прашање 25 од 31 3 поени

Кое лице самостојно може да управува моторно возило во сообраќајот:

Прашање 26 од 31 2 поени

Сообраќајната полиција во прв ред е задолжена за:

Прашање 27 од 31 2 поени

Вербалната комуникација меѓу возачите додека управуваат со моторно возило, е:

Прашање 28 од 31 3 поени

Возач почетник е возач на моторно возило по добивање на возачка дозвола, од одредена категорија во период од: (Впиши во години)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Кога возачот пред Вас управува со возилото со мала брзина:

Прашање 30 од 31 2 поени

Немањето на слободно паркинг место на одреден паркинг простор, Ви дава за право своето возило:

Прашање 31 од 31 2 поени

Недоволниот притисок на воздух во пневматиците, освен што го отежнува управувањето со возилото, доведува и до: