Категорија Б / Тест 6

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Станица за прва помош

2. Болница

3. Забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

4. Опасност од мраз

5. Задолжителна насока

6. Дозволени насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата, поставени на остра и непрегледна кривина од патот, означуваат:

Прашање 5 од 31 4 поени

Забраната која ја изрекуваат сообраќајните знаци (прикажани на сликата) започнува од местото каде што се поставени и има важност:

Прашање 6 од 31 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возач кој на пат ќе наиде на возило на полицијата (како на сликата), кое обезбедува минување на едно возило или колона возила, должен e:

Прашање 8 од 31 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата), означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани како на сликата:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пешакот:

Прашање 15 од 31 4 поени

Кога со возилото се движите во насока право и се приближувате кон крстосница каде сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци, како на сликата:

Прашање 16 од 31 4 поени

На дел од јавен пат, мост или надвозник прикажан на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 17 од 31 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, возилото означено со број 1 (како на сликата)паркирано е:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата патничкиот автомобил, прописно се вклучува во сообраќај на пат, ако се движи:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата), возачот на патничкото возило:

Прашање 20 од 31 4 поени

Пешакот кој се движи по коловоз на јавен надвор од населено место, должен е да се движи:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил, кога се вклучува во сообраќај на пат во насока десно:

Прашање 22 од 31 2 поени

Што е општински пат:

Прашање 23 од 31 3 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категорија „Б“, на автопат не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 24 од 31 3 поени

Во патничко моторно возило на предното седиште не смее да се превезува дете, помало од:

Прашање 25 од 31 3 поени

Во камп приколка што ја влече патничко моторно возило:

Прашање 26 од 31 2 поени

Во состојба на поднапиеност управувањето со возилото е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Доколку управувате со возилото во населено место каде брзината на движење е ограничена на 50 км/час, Вие можете да се движите:

Прашање 28 од 31 3 поени

Возач кој поседува важечка дозвола од “Б“ категорија смее да влече приклучно возило чија маса не надминува:(Впиши во килограми)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Доколку пред Вашето возило забележите возило кое е управувано од постаро лице и го управува возилото со намалена брзина, ќе постапите на начин што:

Прашање 30 од 31 2 поени

Сообраќајното образование и воспитание започнува да се применува:

Прашање 31 од 31 2 поени

Правилното растојание меѓу возилата како предуслов за безбедност во патниот сообраќај, важи само доколку управувате: