Категорија Б / Тест 5

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Најмала дозволена брзина

2. Брзина што се препорачува

3. Нерамен коловоз- вдлабнатини на патот

4. Нерамен коловоз-издаденост на патот

5. Забрана на сообраќајот за возила чија вкупна маса ја преминува определената маса

6. Ограничување на брзината

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно ограничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Кон сообраќајниот знак “Назив на населено место“ (како на сликата), додаден е знак за ограничување на брзината, кој важи:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата означува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возачот кој на пат ќе сретне или ќе биде престигнат од возило или колона возила под придружба (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 31 5 поени

Положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува забрането минување:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот, означуваат:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлосните сигнали на уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, жолто трепкаво и жолто непрекинато светло, за возачите:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

„Разминување“ е минување со возило покрај друго возило кое се движи:

Прашање 15 од 31 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1 кој се вклучува во сообраќај на пат (како на сликата), должен e да ги извести другите учесници во сообраќајот за својата намера:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата), возилата означени со броевите 1, 2 и 3:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот не смее да запре или паркира возило пред и зад ознаката за автобуско стојалиште:

Прашање 18 од 31 4 поени

На коловозната лента прикажана на сликата, средната сообраќајна лента е наменета за сообраќај:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возачот не смее да запре или паркира возило, ако ширината на слободниот премин од возилото до полната надолжна линија на коловозот е:

Прашање 20 од 31 4 поени

Според положбата на возилата, кои ги има воочено на своето лево странично огледало прикажано на сликата, возачот:

Прашање 21 од 31 4 поени

Кога возачот на возилото ја употребува работната сопирачка, на задната страна од возилото се вклучуваат стоп светла чија светлост треба да биде во:

Прашање 22 од 31 2 поени

“Зона на смирен сообраќај“ е подрачје во населено место обележано со пропишан сообраќаен знак, во кое нема ограничување на играта за деца и во кое возилата не смеат:

Прашање 23 од 31 3 поени

Патнички автомобил со пет или повеќе седишта треба да има најмалку:

Прашање 24 од 31 3 поени

Во моторно возило означено со пробни таблички:

Прашање 25 од 31 3 поени

Лицата кои се превезуваат во приклучно возило што го влече трактор:

Прашање 26 од 31 2 поени

Стоп светлата на задната страна на моторното возило се активираат при употреба на:

Прашање 27 од 31 2 поени

Од безбедносен аспект, подобри и посигурни се пневматиците:

Прашање 28 од 31 3 поени

Потребниот број на наставни часови за практично оспособување за кандидатот за возач за “Б“ категорија, изнесува:(Впиши број на часови)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Вербалниот конфликт меѓу возачите кога управуваат со возилата, е дозволен во случај кога:

Прашање 30 од 31 2 поени

Ако во текот на возењето Ви пукне предна гума на возилото, Вие треба:

Прашање 31 од 31 2 поени

За да обиколите возило кое е оставено на десната страна од патот, Вие треба: