Категорија Б / Тест 4

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Крстосување со спореден пат под прав агол

3. Крстосување на патишта со иста важност

4. Забрана за сообраќај во една насока

5. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

6. Забрана за сообраќај во двете насоки

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно ограничување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата на овој дел од патот, означува:

Прашање 5 од 31 4 поени

На овој дел од патот, забраната за престигнување на сите возила на моторен погон, за возачите започнува да се применува:

Прашање 6 од 31 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 31 5 поени

Една рака подигната вертикално со отворена дланка на униформираниот полициски службеник (како на сликата) означува:

Прашање 8 од 31 5 поени

Светлосниот знаk поставен на влезот на сообраќајна површина наменета за паркирање на возилата (како на сликата), означува:

Прашање 9 од 31 5 поени

Доколку уредот за давање светлосни сообраќајни знаци не работи, сообраќајниот знак како на сликата, им укажува на возачите дека се:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 15 од 31 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возачот на патничкото возило со број 1:

Прашање 16 од 31 4 поени

Уредот за спојување на влечното и приклучното возило (прикажан на сликата) кај патничките автомобили, има:

Прашање 17 од 31 4 поени

Во приклучно возило што го влече мотокултиватор (како на сликата) може да се превезуваат:

Прашање 18 од 31 4 поени

При движење со возилото по снег или голомразица (како на сликата), возачот треба:

Прашање 19 од 31 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата), пред крстосницата има завземено положба за движење во насока право:

Прашање 20 од 31 4 поени

Возачите на мопеди прикажани на сликата, на овој дел од патот се движат:

Прашање 21 од 31 4 поени

Возачот на запрежното возило, кое се движи зад друго запрежно возило на пат со изграден коловоз (како на сликата), должен е да држи растојание од најмалку:

Прашање 22 од 31 2 поени

Како делува малата количина на алкохол во крвта кај возачот:

Прашање 23 од 31 3 поени

На автопат и на пат резервиран за сообраќај на моторни возила:

Прашање 24 од 31 3 поени

Дали е дозволено влечење на неисправно возило на автопат:

Прашање 25 од 31 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото, зависи од:

Прашање 26 од 31 2 поени

Организирана колона на пешаци кога се движи ноќе, надвор од населено место, треба да биде означена:

Прашање 27 од 31 2 поени

Кога управувате со возило ноќно време, доколку од спротивната насока доаѓа возило со вклучени долги светла, потребно е:

Прашање 28 од 31 3 поени

Сообраќајната дозвола на возилото се продолжува со рок на важност од:(Впиши во месеци)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Правилото „кога пиеш не вози, додека возиш не пиј“ важи само за:

Прашање 30 од 31 2 поени

Сообраќајниот морал како облик на општествена свест, претставува:

Прашање 31 од 31 2 поени

Лице кое ќе се затекне или ќе наиде на сообраќајна незгода во која има повредени лица, има обврска: