Категорија Б / Тест 3

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Дозволени насоки

2. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

3. Задолжително обиколување од левата страна

4. Подрачје на смирен сообраќај

5. Пешаци на патот

6. Забрана за свртување налево

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 31 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак за известување од десната страна на коловозот (како на сликата), се вклучувате:

Прашање 5 од 31 4 поени

Поставените сообраќајни знаци од десната страна на патот (како на сликата) имаат значење:

Прашање 6 од 31 5 поени

Светлосниот знак со постојано црвено светло од светлечка „стоп-табличка” што униформираниот полициски службеник го дава со вертикално движење на раката горе-долу, за возачот кон кого се дава знакот значи:

Прашање 7 од 31 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 31 5 поени

Рабовите на коловозот на јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, се обележуваат со столбчиња кои имаат ретрорефлектирачки ознаки:

Прашање 9 од 31 5 поени

Светлосните сигнали вклучени на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Возилото означено со број 1 како на сликата, се вклучува:

Прашање 15 од 31 4 поени

Велосипед на пат, може да управува лице кое наполнило:

Прашање 16 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба со возилото пред крстосницата, смеете да продолжите со движењето:

Прашање 17 од 31 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (прикажан на сликата) при излегување од возилото:

Прашање 18 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистот:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, лицето кое се превезува во просторот определен за сместување на товар во возилото:

Прашање 20 од 31 4 поени

На овој дел од патот за сообраќај на возила во две насоки (како на сликата) престигнувањето:

Прашање 21 од 31 4 поени

Пешачкиот остров прикажан на сликата, може да го обиколите:

Прашање 22 од 31 2 поени

Автобуското стојалиште во населено место, кое е обележано со сообраќаен знак и соодветна хоризонтална патна сигнализација, е наменето за застанување:

Прашање 23 од 31 3 поени

За непочитување на правните норми со кои се регулирани односите во сообраќајот, возачот подлежи на:

Прашање 24 од 31 3 поени

Светлосниот сноп на соборените светла пред возилото треба да осветлува дел од патот од најмалку:

Прашање 25 од 31 3 поени

Најголема дозволена должина на патничко возило изнесува:

Прашање 26 од 31 2 поени

Кога со возилото поминувате покрај училиште, градинка или здравствена установа, потребно е:

Прашање 27 од 31 2 поени

Причина да не управувате со возило со брзина над дозволената, е:

Прашање 28 од 31 3 поени

На автопат возачот не смее да се движи со брзина поголема од: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Хуманите односи во сообраќајот треба да ги применувате:

Прашање 30 од 31 2 поени

Доколку во сообраќај на пат се движите во колона на возила, потребно е:

Прашање 31 од 31 2 поени

Возачот на возилото кога се движи ноќе на пат, за предупредување на другите учесници во сообраќајот, по правило треба да користи: