Категорија Б / Тест 2

Прашање 1 од 31 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Обележан пешачки премин

2. Забрана за сообраќај во двете насоки

3. Пат со првенство на минување

4. Работи на патот

5. Сообраќај во една насока

6. Забрана за сообраќај во една насока

Прашање 2 од 31 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 31 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 31 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, ги предупредува учесниците во сообраќајот дека наидуваат:

Прашање 5 од 31 4 поени

Сообраќајните знаци прикажани на сликата, поставени на остра и непрегледна кривина од патот, означуваат:

Прашање 6 од 31 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило за одржување на патишта со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 31 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 8 од 31 5 поени

Ако уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е поставен над сообраќајната лента, светлата можат да бидат поставени по хоризонтална оска, едно покрај друго и тоа:

Прашање 9 од 31 5 поени

Непрекинатиот жолт светлосен сигнал на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата), означува:

Прашање 10 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 11 од 31 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 31 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 31 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 15 од 31 4 поени

За време на движење со возилото во тунел, полукружно свртување:

Прашање 16 од 31 4 поени

Пешакот е должен при преминување на коловозот да се движи по обележан пешачки премин, освен ако пешачкиот премин од него:

Прашање 17 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1 на крстосницата:

Прашање 18 од 31 4 поени

За време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 19 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистите се движат:

Прашање 20 од 31 4 поени

Кога со возилото се приближувате кон крстосница (како на сликата), со намера да извршите свртување надесно:

Прашање 21 од 31 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачите на мотоцикли принудно се запрени на коловозот:

Прашање 22 од 31 2 поени

Под поимот “обиколување” подразбираме, минување со возилото:

Прашање 23 од 31 3 поени

Намалена видливост постои ако возачот не може јасно да ги воочи другите учесници во сообраќајот на пат надвор од населено место, на оддалеченост од најмалку:

Прашање 24 од 31 3 поени

Непосредно пред крстосница, возачот не смее да престигнува друго возило освен:

Прашање 25 од 31 3 поени

Возачите учесници во сообраќајна незгода во која е предизвикана мала материјална штета, должни се:

Прашање 26 од 31 2 поени

Доколку на пат управувате со возило со поголема брзина и неочекувано пред Вас се појави животно, правилно ќе реагирате ако:

Прашање 27 од 31 2 поени

При движење со возило на пат, возачот и лицата кои се превезуваат, не треба да бидат врзани со сигурносен појас, само кога возилото:

Прашање 28 од 31 3 поени

На јавен пат брзината на движење на трактори е ограничена на: (Впиши ја брзината во км/ч)

Внесете го одговорот:

Прашање 29 од 31 2 поени

Во собораќај на пат, дење и ноќе, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено, најмалку:

Прашање 30 од 31 2 поени

Доколку возилата покрај вас се движат со брзина поголема од пропишаната за тој дел од патот, ќе постапите на начин што:

Прашање 31 од 31 2 поени

Возилата не смеат на предната страна да имаат светлосни или светлосно-сигнални уреди што даваат светлост во: