Категорија Б

Преглед на тестови

Тестовите во категорија „Б“ вкупно содржат по 31 прашања. Максималниот број на поени кој што може да се добие е 120 , а за успешно положување на теоретскиот дел потребни се минимум 108 поени.

Нашето долгогодишно искуство го пренесуваме на идните возачи

Научете многу повеќе за сообраќајните знаци и правила со помош на оваа платформа,
со тоа ќе придонесите да имаме безбедно сообраќајно општество.

Научи повeќе