Категорија Б

Во категоријата Б вкупниот број на прашања е 621.

Во категоријата ,,Б“ спаѓаат моторните возила чија најголема дозволена маса не надминува 3 500 kg, кои немаат повеќе од осум седишта не сметајќи го седиштето на возачот, на кои можат да се придодадат приклучни возила, чија најголема дозволена маса не надминува 750 kg согласно со прописите од областа на единечно одобрение на возило.