Категорија A1 / Тест 23

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Зимска опрема –синџири за снег

2. Забрана за свртување налево

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Слеп пат

5. Забрана за свртување надесно

6. Андреин крст

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак за известување од десната страна на коловозот (како на сликата), се вклучувате:

Прашање 5 од 28 4 поени

Патоказните табли поставени на портал над соодветните сообраќајни ленти (како на сликата), означуваат:

Прашање 6 од 28 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со кружно движење на раката во лактот, од десно кон лево (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 28 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата):

Прашање 9 од 28 5 поени

Кога свети симболот на инструмент таблата од возилото прикажан на сликата, Ви означува:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак од десната страна на коловозот (како на сликата) дозволено е да продолжите да се движите:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил, кога се вклучува во сообраќај на пат во насока десно:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, доколку со возилото имате намера да продолжите во насока лево:

Прашање 17 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 18 од 28 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, возилото означено со број 1 (како на сликата)паркирано е:

Прашање 19 од 28 4 поени

На јавен пат надвор од населено место (како на сликата) велосипедистите се движат:

Прашање 20 од 28 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата), возилата означени со броевите 1, 2 и 3:

Прашање 21 од 28 2 поени

Комбајн, земјоделски трактор, шумски трактор, ваљак, финишер, косачка и копач на ровови се моторни возила со сопствени уреди наменети за вршење на определени работи и спаѓаат во групата на:

Прашање 22 од 28 2 поени

При движење со возилото, не смеете нагло да користите сопирачка, често да менувате брзини или остро да свртувате со управувачкото тркало, кога наидувате на:

Прашање 23 од 28 3 поени

Работната сопирачка кај патничките автомобили е изведена така да делува:

Прашање 24 од 28 3 поени

Велосипедската патека е наменета за сообраќај:

Прашање 25 од 28 2 поени

Браниците кои се поставуваат на делови од коловозот на кој се изведуваат работи на патот, ноќе како и дење во случај на намалена видливост, се означуваат со:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку чувствувате замор или се наоѓате во таква психофизичка состојба што се чувствувате несигурен за управување:

Прашање 27 од 28 2 поени

Размислувањето однапред во сообраќајната практика при управување со возилото, претставува:

Прашање 28 од 28 2 поени

Дефанзивно возење е: