Категорија A1 / Тест 22

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон

2. Забрана за престигнување на сите возила на моторен погон,освен на мотоцикли без приколка и мопеди

3. Најмала дозволена брзина

4. Деца на патот

5. Патека за пешаци

6. Подрачје на смирен сообраќај

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно ограничување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак (како на сликата) патничкото возило се движи:

Прашање 5 од 28 4 поени

Ограничување на брзината на движење за возилата на овој дел од патот во населено место, изнесува:

Прашање 6 од 28 5 поени

Вертикално подигната рака на униформираниот полициски службеник со палка во дланката (како на сликата), значи:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возачот, кој ќе наиде на возило со вградено најмалку едно ротирачко светло што дава светлина во жолта боја (како на сликата) должен е:

Прашање 8 од 28 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни собраќајни знаци, прикажан на сликата:

Прашање 9 од 28 5 поени

Зелената светлечка стрелка со врвот свртен надолу (како на сликата), поставена над сообраќајната лента означува:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

За време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 15 од 28 4 поени

На сликата е претставен дел од коловоз со:

Прашање 16 од 28 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки (како на сликата), врши престигнување:

Прашање 17 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото на полицијата:

Прашање 18 од 28 4 поени

Разминувањето на возилата (како на сликата) е регулирано:

Прашање 19 од 28 4 поени

Лицето кое се движи со помош на подвижен стол за немоќни лица (како на сликата), треба да се движи:

Прашање 20 од 28 4 поени

За време на движење со возилото во тунел, полукружно свртување:

Прашање 21 од 28 2 поени

Што е општински пат:

Прашање 22 од 28 2 поени

Ако на средина на пат со сообраќај во двете насоки, се наоѓа пешачки остров возачот на возилото задолжително го обиколува:

Прашање 23 од 28 3 поени

Со возачка дозвола за категорија “А1“ може да се стекне лице кое има наполнето:

Прашање 24 од 28 3 поени

Кога униформираниот полициски службеник дава знаци или наредби што отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот или од поставените сообраќајни знаци, возачите се должни:

Прашање 25 од 28 2 поени

Возачот на кого му е издадена возачка дозвола од категорија “Б” има право да управува и со моторни возила кои спаѓаат во:

Прашање 26 од 28 2 поени

При започнување со престигнување на возилото пред Вас, потребно е:

Прашање 27 од 28 2 поени

Правилното растојание меѓу возилата како предуслов за безбедност во патниот сообраќај, важи само доколку управувате:

Прашање 28 од 28 2 поени

При промена на сообраќајната лента со возилото заради побрзо движење на автопат, треба да внимавате на опасност од: