Категорија A1 / Тест 21

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Станица за прва помош

2. Болница

3. Забрана на сообраќајот за сите возила на моторен погон

4. Опасност од мраз

5. Задолжителна насока

6. Дозволени насоки

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак поставен од десната страна на патот над знакот за известување, означува забрана на сообраќај за возилата:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 6 од 28 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 8 од 28 5 поени

Сообраќајниот знак поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пред крстосница има значење:

Прашање 9 од 28 5 поени

Жолтата стрелка поставена над сообраќајната лента (како на сликата), со врвот свртен кон десната или левата страна, означува:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Крајната десна сообраќајна лента (како на сликата) е наменета за движење на:

Прашање 15 од 28 4 поени

Возачот на патничкото возило (прикажано на сликата), при свртување надесно:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1 на крстосницата:

Прашање 17 од 28 4 поени

Пешакот е должен при преминување на коловозот да се движи по обележан пешачки премин, освен ако пешачкиот премин од него:

Прашање 18 од 28 4 поени

На сликата е претставен пат на кој сообраќајот се одвива:

Прашање 19 од 28 4 поени

Пешакот кој се движи по коловоз на јавен надвор од населено место, должен е да се движи:

Прашање 20 од 28 4 поени

Лицето кое наполнило 14 години возраст, го исполнува условот за стекнување на право на управување со:

Прашање 21 од 28 2 поени

“Зона на смирен сообраќај“ е подрачје во населено место обележано со пропишан сообраќаен знак, во кое нема ограничување на играта за деца и во кое возилата не смеат:

Прашање 22 од 28 2 поени

Управувањето со моторно возило, кое има неисправен уред за одвод на гасови, кај возачот и лицата кои се превезуваат може да доведе до појава на:

Прашање 23 од 28 3 поени

Дали во населено место возачот може да го управува возилото со брзина поголема од 50 км на час:

Прашање 24 од 28 3 поени

На велосипед со помошен мотор, мопед, мотоцикл, трицикл, лесен четирицикл и четирицикл смее да се превезува дете ако има навршено најмалку:

Прашање 25 од 28 2 поени

Возилата не смеат на предната страна да имаат светлосни или светлосно-сигнални уреди што даваат светлост во:

Прашање 26 од 28 2 поени

Кога со возилото поминувате покрај училиште, градинка или здравствена установа, потребно е:

Прашање 27 од 28 2 поени

Во состојба на поднапиеност управувањето со возилото е:

Прашање 28 од 28 2 поени

Под слепо место на возилото, односно т.н „мртов агол“ подразбираме: