Категорија A1 / Тест 19

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Обележан пешачки премин

2. Забрана за сообраќај во двете насоки

3. Пат со првенство на минување

4. Работи на патот

5. Сообраќај во една насока

6. Забрана за сообраќај во една насока

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци (како на сликата) возачот на возилото наидува на дел од автопатот, на кој:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак за изрични наредби прикажан на сликата, им дава до знаење на учесниците во сообраќајот за:

Прашање 6 од 28 5 поени

Возилото на полиција (како на сликата) со вклучени две сини ротирачки светла, кое обезбедува минување на едно возило или колона на возила, припаѓа во групата на:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани на сликата, означуваат:

Прашање 9 од 28 5 поени

Зеленото трепкаво светло на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци, за учесниците во сообраќајот го има следното значење:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, jaс:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција А ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Десната сообраќајна лента сметано во правецот на движење на возилата, означена со испрекинати жолти линии (како на сликата) е наменета за сообраќај на:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото со број 1:

Прашање 16 од 28 4 поени

Патничкиот автомобил, прикажан на сликата, врши престигнување на велосипедистот:

Прашање 17 од 28 4 поени

Велосипед на пат, може да управува лице кое наполнило:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот го паркирал патничкото возило:

Прашање 19 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило:

Прашање 20 од 28 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 21 од 28 2 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од „Б“ категорија не смее:

Прашање 22 од 28 2 поени

Слепи лица кои самостојно учествуваат во сообраќај, како знак за распознавање задолжително треба да носат:

Прашање 23 од 28 3 поени

Должината на сопирниот пат на возилото, зависи од:

Прашање 24 од 28 3 поени

Ако двајца или повеќе возачи на велосипед или велосипед со мотор се движат во група, должни се:

Прашање 25 од 28 2 поени

Кои светла возачот на возилото ќе ги употреби, кога ноќе се движи во колона на возила:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку управувувајќи со возилото на пат наидете на лице кое се обидува да го отстрани своето неисправно возило од патот, ќе постапите:

Прашање 27 од 28 2 поени

Правилото „кога пиеш не вози, додека возиш не пиј“ важи само за:

Прашање 28 од 28 2 поени

Причина да не управувате со возило со брзина над дозволената, е: