Категорија A1 / Тест 11

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Крстосување на патишта со иста важност

2. Крстосување со спореден пат под прав агол

3. Првенство на минување во однос на возилата од спротивна насока

4. Задолжителна насока

5. Пат со еднонасочен сообраќај

6. Првенство на минување за возила од спротивна насока

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за опасност:

Прашање 4 од 28 4 поени

Забраната која ја изрекуваат сообраќајните знаци (прикажани на сликата) започнува од местото каде што се поставени и има важност:

Прашање 5 од 28 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидуваме на дел од патот со дозволени насоки на движење и каде:

Прашање 6 од 28 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Униформираниот полициски службеник при регулирање на сообраќајот на крстосницата (како на сликата):

Прашање 8 од 28 5 поени

Возачот кој со возилото се приближува кон сообраќајниот знак (како на сликата), должен е:

Прашање 9 од 28 5 поени

Вкрстените линии со црвена боја (како на сликата), поставени над сообраќајната лента означуваат:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосница како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата и завземената положба на возилата пред крстосницата, тие се престроени за движење во насока:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога наидувате на возило, кое излегува од паркиралиште со намера да се вклучи во сообраќај на патот по кој се движите, должни сте:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата возачот на патничкото возило со број 1:

Прашање 17 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, велосипедистите се движат:

Прашање 18 од 28 4 поени

Возачот на патничкото возило означено со број 1 прикажано на сликата, го паркирал своето возило на коловоз наменет за сообраќај во двете насоки:

Прашање 19 од 28 4 поени

Возачот на запрежното возило, кое се движи зад друго запрежно возило на пат со изграден коловоз (како на сликата), должен е да држи растојание од најмалку:

Прашање 20 од 28 4 поени

За возилата кои се движат кон сообраќајниот знак прикажан на сликата, сообраќајот е:

Прашање 21 од 28 2 поени

Колкава е законската толеранција на алкохол во крвта кај возач-почетник:

Прашање 22 од 28 2 поени

Кога возилото за јавен градски превоз излегува од автобуско стојалиште и се вклучува во сообраќајната лента по која се движите со возилото, должни сте:

Прашање 23 од 28 3 поени

Најголема дозволена височина на сите возила изнесува:

Прашање 24 од 28 3 поени

Со мопед не смеете да се движите на пат со брзина поголема од:

Прашање 25 од 28 2 поени

Бојата на светлото на покажувачите на правецот (трепкачите) е во:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку возилата покрај вас се движат со брзина поголема од пропишаната за тој дел од патот, ќе постапите на начин што:

Прашање 27 од 28 2 поени

Сообраќајното образование и воспитание започнува да се применува:

Прашање 28 од 28 2 поени

Ако Вашиот противпожарен апарат не функционира, а возилото е опожарено, потребно е: