Категорија A1 / Тест 10

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

2. Престанок на забраната за давање звучни знаци

3. Забрана за давање звучни знаци

4. Дозволени насоки

5. Задолжителна насока

6. Сообраќај во две насоки

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно ограничување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак како на сликата на овој дел од патот означува:

Прашање 5 од 28 4 поени

Патничкото возило прикажано на сликата:

Прашање 6 од 28 5 поени

На крстосница каде во краток временски период сообраќајот истовремено е регулиран со униформиран полициски службеник и светлосни сообраќајни знаци, возачите ќе постапуваат:

Прашање 7 од 28 5 поени

За возилата под придружба кога се движат на автопат како на сликата:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлата на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), за учесниците во сообраќајот, означуваат:

Прашање 9 од 28 5 поени

Доколку за време на управување со возилото Ви се вклучи контролната сијаличка на инструмент таблата (како на сликата), Ве предупредува на:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Сообраќајната површина означена со број 1 (како на сликата) претставува:

Прашање 15 од 28 4 поени

Кога се движи на коловоз за сообраќај на возила во двете насоки на кој постојат три сообраќајни ленти (како на сликата), возачот со возилото:

Прашање 16 од 28 4 поени

Возачот на патничкото возило прикажано на сликата, на овој дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, врши престигнување:

Прашање 17 од 28 4 поени

Редоследот на минување на возилата на крстосницата (како на сликата) е регулиран, според:

Прашање 18 од 28 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во две насоки прикажан на сликата, патничкото возило означено со број 1 запрено е:

Прашање 19 од 28 4 поени

Велосипедистот прикажан на сликата, должен е да продолжи да се движи:

Прашање 20 од 28 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (прикажан на сликата) при излегување од возилото:

Прашање 21 од 28 2 поени

Заморот неповолно влијае врз психофизичките способности на возачот и за да се спречат несакани последици за време на возењето, најдобар лек за заморот е:

Прашање 22 од 28 2 поени

Престигнување на возило по правило се врши:

Прашање 23 од 28 3 поени

Патнички автомобил со пет или повеќе седишта треба да има најмалку:

Прашање 24 од 28 3 поени

На пат со велосипед може да управува лице кое има навршенo:

Прашање 25 од 28 2 поени

Приколката која ја влече велосипед, велосипед со мотор и мотоцикл, не смее да биде поширока од:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку во сообраќај на пат се движите во колона на возила, потребно е:

Прашање 27 од 28 2 поени

Човечкиот и возачкиот интегритет, можат да се зачуваат со:

Прашање 28 од 28 2 поени

За да обиколите возило кое е оставено на десната страна од патот, Вие треба: