Категорија A1 / Тест 8

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Зимска опрема –синџири за снег

2. Забрана за свртување налево

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Слеп пат

5. Забрана за свртување надесно

6. Андреин крст

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби- обврска:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност прикажан на сликата во комбинација со дополнителната табла, означува:

Прашање 5 од 28 4 поени

Поставениот сообраќаен знак од десната страна на патот претставува ознака:

Прашање 6 од 28 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилата со вклучени посебни звучни и светлосни знаци во сина и црвена боја, кои имаат право на првенство на минување во однос на сите други возила, спаѓаат во групата на:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлосниот знаk поставен на влезот на сообраќајна површина наменета за паркирање на возилата (како на сликата), означува:

Прашање 9 од 28 5 поени

Рабовите на коловозот на јавен пат наменет за сообраќај во две насоки, се обележуваат со столбчиња кои имаат ретрорефлектирачки ознаки:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Aвтобусот од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

На коловозната лента прикажана на сликата, средната сообраќајна лента е наменета за сообраќај:

Прашање 15 од 28 4 поени

Когa со светлосен сообраќаен знак е дозволено минување на крстосницата, прикажана како на сликата, јас со возилото:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкото возило со број 2:

Прашање 17 од 28 4 поени

Возачот на товарното возило (како на сликата) за време додека го престигнувате:

Прашање 18 од 28 4 поени

„Разминување“ е минување со возило покрај друго возило кое се движи:

Прашање 19 од 28 4 поени

Возилата прикажани на сликата се движат:

Прашање 20 од 28 4 поени

Возачите на мопеди прикажани на сликата, на овој дел од патот се движат:

Прашање 21 од 28 2 поени

Одржување на спортски и други приредби на пат:

Прашање 22 од 28 4 поени

Патот по кој што се движи возилото (како на сликата) претставува:

Прашање 23 од 28 3 поени

На места предвидени за движење на лица со посебни потреби, возачот со возилото не смее:

Прашање 24 од 28 3 поени

Во патничко моторно возило на предното седиште не смее да се превезува дете, помало од:

Прашање 25 од 28 2 поени

Во услови на магла, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку управувајќи со возилото на пат, наидете на домашно или диво животно, ќе постапите така што:

Прашање 27 од 28 2 поени

На црвено светло на семафорот можете да поминете само кога:

Прашање 28 од 28 2 поени

Еден од начините да избегнете судир со возило кое се движи пред Вас, е: