Категорија A1 / Тест 5

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжително запирање

2. Забрана за сообраќај во двете насоки

3. Пат со еднонасочен сообраќај

4. Крстосување со пат со првенство на минување

5. Сообраќај во две насоки

6. Првенство на минување за возила од спротивна насока

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак за известување од десната страна на коловозот (како на сликата), се вклучувате:

Прашање 5 од 28 4 поени

Патоказните табли поставени на портал над соодветните сообраќајни ленти (како на сликата), означуваат:

Прашање 6 од 28 5 поени

Знакот што го дава униформираниот полициски службеник со кружно движење на раката во лактот, од десно кон лево (како на сликата) означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото прикажано на сликата, кога ги има вклучено посебните уреди за давање на светлосни и звучни знаци, припаѓа во групата на:

Прашање 8 од 28 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (прикажан на сликата):

Прашање 9 од 28 5 поени

Кога свети симболот на инструмент таблата од возилото прикажан на сликата, Ви означува:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Според поставениот сообраќаен знак од десната страна на коловозот (како на сликата) дозволено е да продолжите да се движите:

Прашање 15 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил, кога се вклучува во сообраќај на пат во насока десно:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, доколку со возилото имате намера да продолжите во насока лево:

Прашање 17 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата, возачот на патничкиот автомобил:

Прашање 18 од 28 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, возилото означено со број 1 (како на сликата)паркирано е:

Прашање 19 од 28 4 поени

На јавен пат надвор од населено место (како на сликата) велосипедистите се движат:

Прашање 20 од 28 4 поени

Според знакот кој го дава униформираниот полициски службеник (како на сликата), возилата означени со броевите 1, 2 и 3:

Прашање 21 од 28 2 поени

Во категорија „ А1“ спаѓаат мотоцикли, чија сила на моторот не е поголема од 11 kw и соодносот на јачината на моторот и масата на возилотоне надминува 0,1 kw/kg и работна зафатнина на моторот не е поголема од:

Прашање 22 од 28 2 поени

Движењето на пешаци на автопат е:

Прашање 23 од 28 3 поени

За непочитување на правните норми со кои се регулирани односите во сообраќајот, возачот подлежи на:

Прашање 24 од 28 3 поени

Кога сообраќајните знаци поставени на патот отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот, возачите се должни:

Прашање 25 од 28 2 поени

Во собораќај на пат, дење и ноќе, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено, најмалку:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку забележите дека Вашиот пријател кој е под дејство на алкохол, сака да управува со своето возило, ќе постапите на начин што:

Прашање 27 од 28 2 поени

Вербалната комуникација меѓу возачите додека управуваат со моторно возило, е:

Прашање 28 од 28 2 поени

За безбедно управување со моторно возило на пат за возачот, важни се: