Категорија A1 / Тест 2

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Сообраќајна лента за возила на јавен превоз на патници

3. Забрана на сообраќојот за пешаци

4. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат опасни материи

5. Пешаци на патот

6. Стојалиште за автобус

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак за опасност (како на сликата) ги предупредува возачите, дека наидуваат на:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак со дополнителната табла (прикажани на сликата), означуваат:

Прашање 6 од 28 5 поени

Возачот на возилото, кон кое униформираниот полициски службеник го дава знакот со помош на табличка од полициско возило (како на сликата), должен е:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возилото прикажано на сликата припаѓа во групата на возила со првенство на минување и треба да биде означено со:

Прашање 8 од 28 5 поени

Тајмерот поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) означува:

Прашање 9 од 28 5 поени

Доколку уредот за давање светлосни сообраќајни знаци не работи, сообраќајниот знак како на сликата, им укажува на возачите дека се:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција B ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

На јавен пат со коловоз за сообраќај во двете насоки со три сообраќајни ленти (како на сликата) возачите не смеат да се движат:

Прашање 15 од 28 4 поени

За време на управување со возилото, возачот на возилото задолжително треба да ги има вклучено:

Прашање 16 од 28 4 поени

На дел од патот наменет за сообраќај на возила во двете насоки, возачот на патничкото возило означено со број 1 (како на сликата):

Прашање 17 од 28 4 поени

Возилата означени со броевите 1 и 2 (како на сликата) на крстосницата можат да продолжат со движењето:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на патничкото возило со број 1, на овој дел од патот:

Прашање 19 од 28 4 поени

На овој дел од патот за сообраќај на возила во две насоки (како на сликата) престигнувањето:

Прашање 20 од 28 4 поени

Кога со возилото се движите во насока право и се приближувате кон крстосница каде сообраќајот е регулиран со светлосни сообраќајни знаци, како на сликата:

Прашање 21 од 28 2 поени

Комбајн, земјоделски трактор, шумски трактор, ваљак, финишер, косачка и копач на ровови се моторни возила со сопствени уреди наменети за вршење на определени работи и спаѓаат во групата на:

Прашање 22 од 28 2 поени

Управувањето со моторно возило, кое има неисправен уред за одвод на гасови, кај возачот и лицата кои се превезуваат може да доведе до појава на:

Прашање 23 од 28 3 поени

Со возачка дозвола за категорија “А1“ може да се стекне лице кое има наполнето:

Прашање 24 од 28 3 поени

Кога униформираниот полициски службеник дава знаци или наредби што отстапуваат од прописите за правилата во сообраќајот или од поставените сообраќајни знаци, возачите се должни:

Прашање 25 од 28 2 поени

Користењето на психоактивни лекови означени со црвен триаголник на амбалажата, пред и за време на управувањето со возилото на пат, кај возачот:

Прашање 26 од 28 2 поени

Доколку со Вашето возило управувате во друга држава, дозволено Ви е:

Прашање 27 од 28 2 поени

Демонстрирањето на „сила“ во патниот сообраќај е дозволено во случај:

Прашање 28 од 28 2 поени

Дефанзивно возење е: