Категорија A / Тест 7

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Пат резервиран за сообраќај на моторни возила

2. Автопат

3. Забрана на сообраќајот за возила што превезуваат експлозив или некои запалливи материи

4. Забрана за полукружно свртување

5. Тунел(галерија)

6. Задолжителна насока

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-забрана односно oграничување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Според поставените сообраќајни знаци прикажани на сликата, возачот на возилото:

Прашање 5 од 28 4 поени

Според ситуацијата на сликата и поставените сообраќајни знаци, наидувате на дел од патот со ограничена брзината на движење, каде:

Прашање 6 од 28 5 поени

Според положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник како на сликата, дозволено е минување на:

Прашање 7 од 28 5 поени

Возач кој на пат ќе наиде на возило на полицијата (како на сликата), кое обезбедува минување на едно возило или колона возила, должен e:

Прашање 8 од 28 5 поени

Според светлосните сигнали на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажани како на сликата:

Прашање 9 од 28 5 поени

Според светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) дозволено е минување:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, кога на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци е вклучено жолтото трепкаво светло, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Пешачкиот остров прикажан на сликата, може да го обиколите:

Прашање 15 од 28 4 поени

Пешаците, прикажани на сликата, го минуваат коловозот:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата како на сликата на овој дел од патот наменет за сообраќај во двете насоки, вршите престигнување:

Прашање 17 од 28 4 поени

На обележан пешачки премин, на кој сообраќајот не е регулиран со светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пешакот:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата кога еден од велосипедистите ја најавил својата намера за промена на правецот во насока лево, Вие со возилото:

Прашање 19 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата, значи:

Прашање 20 од 28 4 поени

За време на дожд, на површината на коловозот се создава лизгав слој, кој придонесува за намалување на триењето помеѓу пневматиците на возилото и асфалтната подлога, што:

Прашање 21 од 28 2 поени

На јавен пат, во случај на дефект на возило на две тркала, истото:

Прашање 22 од 28 2 поени

При движење со возило на пат, возачот:

Прашање 23 од 28 3 поени

За регистрирано возило се издава сообраќајна дозвола со рок на важење од:

Прашање 24 од 28 3 поени

Возач-почетник кој поседува возачка дозвола од категорија „Б“, на пат резервиран за сообраќај на моторни возила не смее да се движи со брзина поголема од:

Прашање 25 од 28 2 поени

Возачот на возилото кога се движи ноќе на пат, за предупредување на другите учесници во сообраќајот, по правило треба да користи:

Прашање 26 од 28 2 поени

Обврската на возачот за почитување на сообраќајната сигнализација се однесува:

Прашање 27 од 28 2 поени

Вербалниот конфликт меѓу возачите кога управуваат со возилата, е дозволен во случај кога:

Прашање 28 од 28 2 поени

Откако ќе ја промените сообраќајната лента на движење, следното дејствие што треба да направите е: