Категорија A / Тест 6

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Дозволени насоки

2. Спојување со спореден пат под прав агол од лева страна

3. Задолжително обиколување од левата страна

4. Подрачје на смирен сообраќај

5. Пешаци на патот

6. Забрана за свртување налево

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за изречни наредби-обврска:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата означува:

Прашање 5 од 28 4 поени

На овој дел од патот, забраната за престигнување на сите возила на моторен погон, за возачите започнува да се применува:

Прашање 6 од 28 5 поени

Положбата на телото и рацете на униформираниот полициски службеник (како на сликата), означува забрането минување:

Прашање 7 од 28 5 поени

Звучниот знак “еден долг свиреж“ што го дава униформираниот полициски службеник, истовремено со вертикално подигната рака, за возачите означува:

Прашање 8 од 28 5 поени

Светлосниот знак на уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци прикажан на сликата, служи за регулирање на сообраќајот на:

Прашање 9 од 28 5 поени

Доколку возило на полицијата се доближува кон уредот за давање на светлосни сообраќајни знаци (како на сликата) и има намера да продолжи во насока право, тогаш:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање и правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување:(Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Комби возилото од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Возачот на патничкиот автомобил (како на сликата) се наоѓа пред премин на патот преку железничка пруга:

Прашање 15 од 28 4 поени

Возачот на возилото означено со број 1, кое е запрено покрај десниот раб на коловозот (како на сликата) при вклучување во сообраќај:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според завземената положба со возилото пред крстосницата (како на сликата), доколку имате намера да продолжите со движењето во насока за лево:

Прашање 17 од 28 4 поени

Возачот на возилото, кога се доближува кон обележан пешачки премин (како на сликата), должен е:

Прашање 18 од 28 4 поени

Според ситуацијата на сликата, патничкиот автомобил:

Прашање 19 од 28 4 поени

Возачот на мотоциклот (како на сликата), врши обиколување на возилата:

Прашање 20 од 28 4 поени

Во приклучно возило што го влече мотокултиватор (како на сликата) може да се превезуваат:

Прашање 21 од 28 2 поени

На уредите за давање на светлосни сообраќајни знаци (семафори) црвениот и зелениот светлосен сигнал:

Прашање 22 од 28 2 поени

Возачот на велосипед, велосипед со помошен мотор, мопед и мотоцикл кој се вклучува во сообраќај од двор или гаража, должен е:

Прашање 23 од 28 3 поени

Патнички автомобил не сметајќи го седиштето на возачот има најмногу:

Прашање 24 од 28 3 поени

Во моторно возило означено со пробни таблички:

Прашање 25 од 28 2 поени

Доколку при движење со возилото, на пат забележите лице кое го поправа своето возило, потребно е:

Прашање 26 од 28 2 поени

Кога во Вашето возило се превезува дете на возраст над 12 години, употребата на сигурносниот појас за детето е задолжителна:

Прашање 27 од 28 2 поени

Доколку при управување со возилото на пат Ви е даден знак од страна на сообраќајната полиција да запрете, ќе постапите така што:

Прашање 28 од 28 2 поени

Ако Ве заслепува или Ви смета блесокот од светлина од возилото кое Ви доаѓа од спротивната насока ноќе, Вие треба: