Категорија A / Тест 3

Прашање 1 од 28 8 поени

Во полето под сообраќајниот знак впиши го бројот кој се наоѓа пред неговиот точен назив:

1. Задолжителна насока

2. Пат со првенство на минување

3. Задолжително запирање и паркирање

4. Работи на патот

5. Пешаци на патот

6. Задолжително запирање

Прашање 2 од 28 2 поени

Дополнителната табла поставена под сообраќајниот знак означува:

Прашање 3 од 28 2 поени

Кој сообраќаен знак припаѓа на групата знаци за известување:

Прашање 4 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак поставен од десната страна на патот над знакот за известување, означува забрана на сообраќај за возилата:

Прашање 5 од 28 4 поени

Сообраќајниот знак прикажан на сликата припаѓа во групата на знаци:

Прашање 6 од 28 5 поени

Хоризонтално испружена рака на униформираниот полициски службеник со отворена дланка (како на сликата), означува:

Прашање 7 од 28 5 поени

Звучниот знак “повеќе кратки свирежи“ што го дава униформираниот полициски службеник значи:

Прашање 8 од 28 5 поени

Сообраќајниот знак поставен над уредот за давање светлосни сообраќајни знаци (како на сликата), пред крстосница има значење:

Прашање 9 од 28 5 поени

Жолтата стрелка поставена над сообраќајната лента (како на сликата), со врвот свртен кон десната или левата страна, означува:

Прашање 10 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата прикажана на сликата, јас:

Прашање 11 од 28 6 поени

Според начинот на регулирање на сообраќајот на крстосницата како на сликата, јас:

Прашање 12 од 28 6 поени

Според правилата за првенство на минување на крстосницата, во дадените полиња впиши ги броевите на возилата според редоследот на нивно минување: (Одговорот се внесува во формат, на пример: 123, 231, 132 итн.)

Внесете го одговорот:

Прашање 13 од 28 6 поени

Патничкото возило од позиција А до позиција В ќе се движи по следната патека:

Прашање 14 од 28 4 поени

Крајната десна сообраќајна лента (како на сликата) е наменета за движење на:

Прашање 15 од 28 4 поени

Возачот на патничкото возило (прикажано на сликата), при свртување надесно:

Прашање 16 од 28 4 поени

Според ситуацијата прикажана на сликата, возачот на возилото означено со број 1 на крстосницата:

Прашање 17 од 28 4 поени

Пешакот е должен при преминување на коловозот да се движи по обележан пешачки премин, освен ако пешачкиот премин од него:

Прашање 18 од 28 4 поени

На сликата е претставен пат на кој сообраќајот се одвива:

Прашање 19 од 28 4 поени

Пешакот кој се движи по коловоз на јавен надвор од населено место, должен е да се движи:

Прашање 20 од 28 4 поени

Лицето кое наполнило 14 години возраст, го исполнува условот за стекнување на право на управување со:

Прашање 21 од 28 2 поени

Како делува малата количина на алкохол во крвта кај возачот:

Прашање 22 од 28 2 поени

Ако на средина на пат со сообраќај во двете насоки, се наоѓа пешачки остров возачот на возилото задолжително го обиколува:

Прашање 23 од 28 3 поени

Работната сопирачка кај патничките автомобили е изведена така да делува:

Прашање 24 од 28 3 поени

Велосипедската патека е наменета за сообраќај:

Прашање 25 од 28 2 поени

На тротоар, доколку е дозволено запирање и паркирање на возилото, возачот е должен да остави слободен простор за движење на пешаците во широчина:

Прашање 26 од 28 2 поени

Свеста како највисок облик на психофизичкиот живот на човекот, во сообраќајот подразбира:

Прашање 27 од 28 2 поени

Сообраќајната полиција во прв ред е задолжена за:

Прашање 28 од 28 2 поени

За да бидете подготвени за итно превземање дејствие со возилото, Вашите раце треба да бидат поставени на управувачот во позиција на стрелките на часовникот: